Antológia dejín dizajnu

Antológia dejín dizajnu

Rok po vydaní antológie Design Studies Reader  prišlo vydavateľstvo Berg s ďalšou antológiou, tentoraz venovanou histórii dizajnu pod názvom The Design History Reader.
Prvú časť antológie, ktorej sa venuje táto recenzia, editorky Grace Lees-Maffei a Rebecca Houze zamerali na vznik a cestu dizajnu ako takého, od jeho raných počiatkov v 17. storočí, reformu dizajnu v 18. storočí, modernu v medzivojnovom a povojnovom období až po postmodernu. Príspevok sa zaoberá Históriami dizajnu v rozmedzí rokov 1676 až 1950 konkrétnejšie dichotómiou Európa – Amerika, ktorá sa konštituovala práve v tomto období, v čase, keď si veľká prisťahovalecká vlna so sebou priniesla výdobytky európskej priemyselnej revolúcie a pretransformovala ich do fenoménu „amerického systému“ a masovej produkcie v meradle, aké Európa dovtedy nepoznala.