Bienále FORMA 2013

Bienále FORMA 2013

Trvanie: 10. október 2013 - 3. november 2013
Vernisáž: 9. október 2013 (streda), 18:00
Miesto: Galéria SVÚ, Dostojevského rad 2, Bratislava, Slovensko

Súčasný trend vývoja smeruje k prestupovaniu hraníc medzi úžitkovým a voľným umením, remeslom a dizajnom. Slobodné kombinovanie materiálov, techník a konceptov, nové technológie aj inšpirácia tradíciou vedú k rozmanitým umeleckým formám a názorom.
Celoslovenská výstava Bienále FORMA 2013 má za cieľ zaznamenať tento vývoj na slovenskej umeleckej scéne. To je aj dôvod, prečo sme sa rozhodli uvoľniť tradičné zameranie výstavy za hranice striktne chápaného pojmu úžitkové umenie a poskytnúť priestor pre široké spektrum prác od úžitkových objektov s hodnotou dizajnu k artefaktom voľného charakteru. Vítaný je experiment, inovatívnosť, tvorivé  hľadanie, ale aj vysoká hodnota remeselného spracovania.

Miesto konania: Galéria SVÚ, Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava
Termín konania: 10.10. – 3. 11. 2013
Kurátorky: Adriena Pekárová, Mária Hriešik Nepšinská
Uzávierka prihlášok: 9. 9. 2013 do 15:00.

Na výstavu môžu autori prihlásiť
- autorské originály zo všetkých materiálových odborov (keramika, textil, sklo, šperk, drevo, papier, plasty, kov...) a objekty s evidentnou hodnotou remeselnej zručnosti a obsahového konceptu
- úžitkové predmety (môžu byť vyrábané v malých sériách) s funkčnou hodnotou a výraznou autorskou stopou
- práce grafického dizajnu (autorské písmo, autorská kniha, nekomerčný grafický projekt, projekt s použitím fotografie a pod.)
- dizajnové originály (nie priemyselne predmety vyrábané vo veľkých sériách)
- nebudú akceptované diela voľnej výtvarnej tvorby (socha, maľba, grafika, umelecká fotografia...) a nové médiá.

Kto sa môže prihlásiť
Výstava je otvorená pre všetkých umelcov a dizajnérov, ako aj študentov príslušných odborov bez ohľadu na to, či sú členmi združení SVÚ, alebo nie.

Účasť na výstave je spoplatnená
- členovia združení SVÚ uhradia vstupný poplatok v hodnote 10 € (zoznam združení SVÚ je na webovej stránke ww.svu.sk)
- nečlenovia uhradia vstupný poplatok v hodnote 20 €

K výstave bude vydaný plnofarebný katalóg, kde budú predstavení všetci vystavujúci autori. Každý účastník výstavy dostane 1 výstavný katalóg.

Porota výstavy
Výstava je výberová, o účasti na výstave rozhoduje odborná porota na základe fotodokumentácie.

Ceny
Na základe odporučenia výberovej poroty udeľuje SVÚ výnimočným dielam spolu tri ceny: Grand Prix a dve Ceny SVÚ. Porota si vyhradzuje právo niektorú z cien neudeliť. Oceneným autorom poskytne Slovenská výtvarná únia bezplatne priestory Galérie SVÚ na usporiadanie spoločnej výstavy v roku 2014.

Termíny
- doručenie prihlášky do kancelárie SVÚ do 9. 9. 2013 do 15:00
- 1. zasadnutie odbornej poroty do 10. 9. 2013
- informácia autorom o tom, ktoré diela boli vybraté na výstavu,  do 15. 9. 2013
- prevzatie diel na výstavu (Slovenská výtvarná únia, Dostojevského rad 2, Bratislava), 7.10. 2013 v čase 9:00 – 16:00
- 8. a 9. 10. 2013  - inštalácia výstavy
- 10. 10. 2013  - 2. zasadnutie odbornej poroty a vernisáž výstavy
- trvanie výstavy: do 3.11.2013
- 4. 11. 2013 - demontáž výstavy a prevzatie diel autormi

Podmienky účasti
- zaslanie vyplnenej prihlášky
- zaslanie požadovanej digitálnej fotodokumentácie
- zaplatenie poplatku: osobne s podaním prihlášky v kancelárii SVÚ, v prípade platby poštovou poukážkou alebo bankovým prevodom na číslo účtu SVÚ 4040178602/3100 je potrebné priložiť k prihláške kópiu dokladu o úhrade
- autor môže prihlásiť kolekciu jedného až piatich diel vytvorených v uplynulých dvoch rokoch. Maximálny rozmer dvojrozmerného diela je 4 m2, pre trojrozmerné diela 2 m3. Na základe digitálnej fotodokumentácie vyberie odborná porota postupujúce diela. Vybraní autori budú vyzvaní na doručenie primerane adjustovaných diel pre výstavu Bienále FORMA 2013.

Fotodokumentácia
CD alebo DVD s fotografiami všetkých prihlásených diel (iba vo formáte JPG, TIFF alebo PDF, súbory označené v tvare autor_nazovdiela.jpg) v primeranej kvalite a optimálnej veľkosti (formát min. A5, 300 dpi) pre vydanie katalógu. Obrazový materiál musí obsahovať nevyhnutné údaje: meno autora, názov diela, materiál, rozmery, rok vzniku.
 
Doručenie diel
- diela požadujeme dodať primerane adjustované
- každý účastník si na vlastné náklady hradí doručenie a spätné prevzatie svojho diela a taktiež poistenie diela, ak to považuje za potrebné
- výstavný priestor je zabezpečený počas otváracích hodín formou dozoru na výstave, mimo otváracích hodín je priestor galérie chránený alarmom napojeným na bezpečnostnú službu

Informácie
Slovenská výtvarná únia, Dostojevského rad 2, 811 09 Bratislava
Tel.: 02 – 52 96 24 02, 0915 713 315,
office@svu.sk, http://www.svu.sk/