Cena Oskára Čepana 2012

Cena Oskára Čepana 2012

Trvanie: 4. máj 2012 - 4. jún 2012
Miesto: Bratislava, Slovensko

Uzávierka: 4. 6. 2012.
Informácie: www.ncsu.sk.

Nadácia – Centrum súčasného umenia vyhlasuje 17. ročník súťaže Cena Oskára Čepana.* Súťaž je určená vizuálnym umelcom so slovenským štátnym občianstvom a vekom do 35 rokov. Podmienkou účasti v súťaži je ukončené vysokoškolské štúdium. Cena je vyhlasovaná každoročne. Nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom – vzťahuje sa na výstupy v ľubovoľnom žánri/médiu súčasného vizuálneho umenia.
V prvej polovici júna zasadne pod záštitou Nadácie – Centrum súčasného umenia odborná komisia, ktorá z prihlásených uchádzačov vyberie štyroch finalistov Ceny Oskára Čepana 2012. O víťazovi 17. ročníka súťaže sa rozhodne na druhom zasadnutí komisie, ktoré sa uskutoční 19. 9. 2012 na výstave finalistov. Víťaz bude vyhlásený 20. 9. 2012 v rámci vernisáže výstavy finalistov a víťaza.
Víťaz Ceny Oskára Čepana 2012 získa: 6-týždňový rezidenčný pobyt v International Studio & Curatorial Program/ISCP v New Yorku, USA (www.iscp-nyc.org), finančnú odmenu v hodnote 2 600 eur a samostatnú výstavu v Slovenskej národnej galérii po návrate z rezidenčného pobytu.

Prihlásenie:

  • individuálne, na základe vyplnenej prihlášky s požadovanými prílohami a vizuálnou  dokumentáciou (prihlášky k dispozícii na stiahnutie na www.ncsu.sk, alebo na vyžiadanie na michal@ncsu.sk)
  • nomináciou členom Rady nominátorov, zloženej z odborníkov v oblasti súčasného vizuálneho umenia (na základe nominácie bude nominovaný kontaktovaný Nadáciou – Centrum súčasného umenia a vyzvaný k účasti; zloženie Rady nominátorov pozri www.ncsu.sk).

Podmienky účasti:

  • vek do 35 rokov (do 31. 12. 2012)
  • ukončené vysokoškolské vzdelanie (magisterský titul z vysokej školy na Slovensku alebo v zahraničí, akceptuje sa doktorandský stupeň štúdia).

K vyplnenej prihláške do súťaže je potrebné priložiť:

  • dokumentáciu tvorby za obdobie uplynulých dvoch rokov (od roku 2010 – vrátane) – v elektronickej (CD, DVD) alebo v printovej podobe (najviac 20 farebných náhľadov najnovších prác)
  • prípadne inú printovú obrazovú dokumentáciu (katalógy z výstav, publikácie, recenzie z časopisov)
  • špecifikácia dokumentácie: plošné diela (obrazy, fotografie, koláže, kresby a pod.) a trojrozmerné diela → obrazová dokumentácia v primeranej kvalite; digitálne diela → digitálne kópie (ak sú súčasťou dokumentácie filmy alebo projekcie, treba ich dodať).

Každý dokumentačný materiál musí obsahovať: technické parametre diela – názov, dátum vzniku, technika, materiál, rozmery, prípadne ďalšie určujúce údaje alebo priamo popis diela.
V prípade, že dodané prihlášky nebudú obsahovať všetky náležitosti, stanovené podmienkami súťaže, bude prihlásený uchádzač zo súťaže automaticky vyradený. Dokumentáciu poskytnutú N-CSU organizátor po skončení súťaže na vyžiadanie vráti.Vyhlásenie a účasť vo finále Ceny Oskára Čepana nie je jednorazové – žiadatelia, ako aj bývalí finalisti sa o Cenu môžu uchádzať opakovane. Laureáti však najskôr s odstupom troch rokov.

Prihlášku spolu s požadovanými materiálmi treba zaslať do 4. 6. 2012 na adresu:
Nadácia – Centrum súčasného umenia,
Kozia 11,
811 03, Bratislava.
Obálku označte nápisom COČ 2012.

Kontaktná osoba: Michal Stolárik, michal@ncsu.sk.

*Cena Oskára Čepana
Projekt bol na Slovensku založený v roku 1996, z iniciatívy Wendy W. Luers, zakladateľky a riaditeľky americkej nadácie Foundation for a Civil Society. Od roku 2001 je súťaž známa pod aktuálnym názvom Cena Oskára Čepana, ktorý odkazuje k menu slovenského teoretika umenia Oskára Čepana (1925 – 1992). Od roku 2002 je Cena súčasťou medzinárodného networku príbuzných súťaží, organizovaných v Strednej – a Východnej Európe YVAA – Young Visual Artists Awards, www.yvaa.net.
Partneri projektu: The Foundation for a Civil Society, Trust for Mutual Understanding, Ministerstvo kultúry SR, Slovenská národná galéria.