Česká a slovenská architektura 1971 – 2011

Česká a slovenská architektura 1971 – 2011

Autor: Monika Mitášová – Jiří Ševčík
Vydalo: Akademie výtvarných umění, Praha, 2014
Počet strán: 956
ISBN: 978-80-87108-28-4

Antológia Česká a slovenská architektura 1971 – 2011. Texty, rozhovory, dokumenty približuje dobovú aj súčasnú situáciu v architektúre v jedenástich vybraných problémových a tematických okruhoch, v ktorých sú texty radené chronologicky. Niektoré z kapitol čerpajú zo zhromaždených a archivovaných dobových dokumentov, iné sú výsledkom rešerší časopiseckých a knižných textov alebo rozhovorov z daného obdobia.
Do antológie boli zaradené listy, petície, verejné výzvy, básne a programové texty, prepisy prednášok a rozhovorov, úvody k výstavným katalógom, kritické eseje, a tiež filozofické, teoretické a vedecké štúdie z architektúry a príbuzných disciplín. Širší kontext dopĺňajú texty zahraničných autorov, ktorými sa inšpirovala česká a slovenská diskusia o architektúre. Vybrané texty poukazujú na problémy uvažovania o architektúre v postsocialistickej ére a kultúrnom kontexte.
Antológia vznikala v rámci výskumu českého umenia obdobia postsocialistickej transformácie (1980 – 2005) na Vedecko-výskumnom pracovisku Akadémie výtvarných umení v Prahe a nadväzuje na antológiu České umění 1980 – 2010. Texty a dokumenty (VVP AVU, Praha 2011).

O autoroch: Ing. arch. Monika Mitášová, PhD. (1968) vyštudovala architektúru na Fakulte architektúry SVŠT v Bratislave. Zaoberá sa dejinami teórií a súčasnými teóriami architektúry. Pôsobí v Centre pre teoretické štúdie UK a AV ČR v Prahe, prednáša na Škole architektúry AVU v Prahe a na FA TU v Liberci.
Historik umenia, kurátor a prorektor Akadémie výtvarných umení Jiří Ševčík bol pred rokom 1989 vedeckým pracovníkom Fakulty architektúry ČVUT v Prahe, začiatkom  90. rokov hlavným kurátorom Galérie hlavného mesta Prahy a v rokoch 1993 – 1996 riaditeľom Zbierky moderného a súčasného umenia Národnej galérie v Prahe.
Vydala Akademie výtvarných umění, Praha, 2014. 956 strán, čeština, ISBN: 978-80-87108-28-4.

Viac: http://www.avu.cz/publication/%C4%8Desk%C3%A1-slovensk%C3%A1-architektura-1971%E2%80%932011-texty-rozhovory-dokumenty-2697