design.s – medzinárodné bienále študentského dizajnu

design.s – medzinárodné bienále študentského dizajnu

Trvanie: 15. marec 2014 - 15. apríl 2014
Miesto: Česko

Uzávierka: 15. 4. 2014.  
Brniansky projekt medzinárodného bienále študentského dizajnu design.s plánuje predstaviť to najlepšie zo študentského dizajnu. Ideovo a čiastočne aj prakticky nadväzuje na dlhoročnú tradíciu výstav absolventských prác študentov Ústavu konstruování VUT v Brne a Fakulty multimediálních komunikací UTB v Zlíne, ktoré sa pravidelne uskutočňovali v priestoroch Technického múzea v Brne.
Projekt design.s sa zameria predovšetkým na priemyselný a produktový dizajn, ktorý vzniká na vysokých školách nielen v Českej republike, ale aj v zahraničí. Odborná komisia uskutoční výber z prijatých študentských prác, s ktorými sa bude môcť oboznámiť verejnosť na výstave DESIGN.S v Technickom múzeu v Brne v čase od 25. 6. do 26. 10. 2014. Súčasťou výstavy bude aj sprievodný program – odborná konferencia a prehliadky Pecha Kucha Night.
Prihlášky na prehliadku design.s môžu zaslať študenti či čerství absolventi dizajnu alebo príbuzných odborov. Do súťaže môžu byť zaslané iba práce, ktoré vznikli počas štúdia na vysokej alebo vyššej odbornej škole.  Prihlásené práce nesmú byť staršie ako tri roky. (Nemusí ísť nevyhnutne o školské práce.)

Spoločnou témou je produktový dizajn, napr.
módny dizajn (šperky, odevy, obuv a pod.),
grafický dizajn (vrátane motion design),
produktový dizajn (sklo, nábytok, nástroje, obaly, interiérové doplnky, dekorácie, atď.),
priemyselný dizajn (stroje, dopravné prostriedky, technológie a pod.).

Výberová komisia vyberie z prihlásených elektronických náhľadov (fotografie, vizualizácie, postery) práce, ktoré budú vystavené a ktoré tak postúpia do užšieho kola súťaže. Prihlasovací formulár sa nachádza na uvedenej webovej stránke.
Na výstave budú vystavené najlepšie práce formou dizajnérskych posterov a vizualizácie, 3D modely a prototypy. Vizualizácie a dizajnérske postery vytlačí usporiadateľ na vlastné náklady, aby bola zachovaná jednotná kvalita a formát vystavených prác. Prihlásené práce musia mať popisku s menom autora, názvom študovanej školy a študijného oboru, kontakt na garanta – pedagóga, rok vzniku práce, názov a stručný opis diela. Každý účastník smie prihlásiť maximálne 5 projektov.

Informácie a prihláška: prihlasky@design-s.eu.
Ďalšie informácie: http://www.design-s.eu/.