Dizajnérska súťaž OMS 2013 - vyhodnotenie

Dizajnérska súťaž OMS 2013 - vyhodnotenie

Trvanie: 15. máj 2013 - 2. september 2013
Miesto: Slovensko

Dizajnérska súťaž OMS 2013 bola vyhodnotená dňa 5. 9. 2013 v priestoroch výstavného a informačného bodu Satelit v Hurbanových kasárňach v Bratislave. Päťčlenná odborná porota pracovala v zložení Karol Weisslechner, dizajnér, Pavel Masopust, dizajnér, Samuel Rihák, dizajnér OMS s.r.o., Ondrej Eliáš, dizajnér, Katarína Hubová, riaditeľka SCD. Porota posúdila spolu 19 návrhov z toho 16 v kategórii A – návrh LED svietidla a 3 v kategórii B – návrh ovládania svietidla. Víťazné návrhy v jednotlivých kategóriách budú odmenené finančnou čiastkou 500,- eur.
Oficiálne slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže a odovzdanie cien sa uskutoční 18. septembra 2013 o 19.00 hod v OMS showroome na Bratislava Design Week 2013 v priestoroch Pisztoryho paláca v Bratislave. V rámci showroomu OMS na  Bratislava Design Week 2013 v termíne 17.- 22. 9. 2013 budú vystavené aj víťazné a všetky súťažné práce.
Informácie:
http://www.omsdesignzone.com/
http://www.omsdesignzone.com/oms-design-competition-2013-the-jury-voted/

 

Dizajnérska súťaž OMS 2013 - nová uzávierka

Pozor!!!! Nová uzávierka súťaže: 2. 9. 2013
OMS, spol. s r.o. (ďalej len „OMS“) v spolupráci so Slovenským centrom dizajnu (ďalej len „SCD“) vyhlasujú verejnú celoštátnu súťaž na ideový návrh nových dizajnov svietidiel a konceptov ovládania svietidiel v budúcnosti. Cieľom súťaže je hľadanie talentov a profesionálnych partnerov v odvetví svetelného dizajnu. Súťaž je platformou na vzájomné poznávanie, hodnotenie  a oceňovanie kvality vo svetelnom dizajne. Predmetom súťaže je navrhnúť nový dizajn svietidiel a spôsobov ovládania v súlade s požiadavkami a možnosťami užívateľa. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je OMS spol. s r.o., Slovenské centrum dizajnu je odborným garantom súťaže.

Súťažné kategórie

 • Kategória A: Inovatívny návrh LED svietidla, bez ďalšieho obmedzenia (interiérové, exteriérové, závesné, prisadené, lištové, stolné)
 • Kategória B: Návrh ovládania svietidla – interakcia svietidla s človekom, bez ďalšieho obmedzenia (technológia ešte nemusí existovať, téma ja voľná)

Účastníci súťaže môžu predložiť návrhy v oboch súťažných kategóriách.

Účastníci súťaže
Súťaž je určená pre profesionálnych dizajnérov a študentov vysokých škôl so zameraním na dizajn a príbuzných umeleckých odborov na území SR, vrátane študentov dizajnu krajín EÚ. Účastníkmi súťaže sú dizajnéri registrovaní formou prihlášky doručenej v predpísanej lehote do SCD.
Žiadny z členov poroty ani zamestnanec organizátorov nemôže byť účastníkom súťaže.

Ceny
V každej súťažnej kategórii (A, B) bude najlepší návrh vybraný porotou, odmenený finančnou čiastkou 500,- €. Porota a vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo niektorú cenu neudeliť, prípadne stanovenú čiastku rozdeliť inak. Vyplatenie finančnej odmeny oceneným autorom prebehne bezhotovostnou formou na základe podpisu rámcovej zmluvy o dielo a licenčnej zmluvy s autormi víťazných návrhov a spoločnosťou OMS.

Porota
Súťaž vyhodnotí 5 členná odborná porota v nasledovnom zložení:
Pavel Masopust, dizajnér
zástupca odborného garanta SCD
Samuel Rihák, dizajnér OMS s.r.o.
Ondrej Eliáš, dizajnér
Karol Weissslechner, dizajnér

Kritériá hodnotenia
komplexná dizajnérska kvalita návrhu
autorská invencia, nápaditosť, originalita, inovácia, vízia
hmotovo -  priestorová koncepcia

Podmienky účasti v súťaži
riadne vyplnená prihláška
predloženie súťažných návrhov do termínu uzávierky súťaže

Obsah a forma predkladania návrhov

 • Obrazová časť
  Návrh dizajnového riešenia v príslušných kategóriách (A alebo B, alebo v obidvoch  kategóriách) predložený v tlačenej podobe vo formáte A3, môže byť doplnený o ďalšie informácie na digitálnom nosiči (napr.: skice, 3d vizualizácie, fotografie, video, text vo formáte: GIF, Tiff, Jpeg, PDF, Avi, Mpeg, Quick Time, Flash, Power Point).
 • Textová časť
  Sprievodná textová správa objasňujúca základné princípy riešenia dizajnu svietidla, alebo princípu ovládania.

Termíny súťaže
Vyhlasovatelia  zverejnia informácie o súťaži prostredníctvom webu www.scd.sk,
10.06.2013 vyhlásenia súťaže

Nová uzávierka súťaže 02.09.2013 odovzdanie prihlášok a súťažných návrhov

05.09.2013 vyhodnotenia súťaže
18.09.2013 vyhlásenie výsledkov súťaže

Miesto a spôsob odovzdania súťažných návrhov

 • Prihlášky do súťaže spolu je potrebné zaslať mailom alebo poštou resp. doručiť osobne na adresu:
  Slovenské centrum dizajnu, Bratislava,
  Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava,
  michlikova@scd.sk
  do termínu 2. 9.2013. Prihlášky odovzdané po tomto termíne nebudú akceptované.
 • Súťažné návrhy je potrebné doručiť poštou, alebo osobne do Slovenského centra dizajnu , Jakubovo nám. 12, 814 99 Bratislava a to do termínu uzávierky
 •  2. 9. 2013

Kontaktné osoby:  


Prezentácia výsledkov súťaže a propagácia

 • slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa uskutoční na Bratislava Design Week 2013
 • vybrané práce budú vystavené v rámci Showroomu OMS s. r. o. na  Bratislava Design Week 2013 v priestoroch Pisztoryho paláca v Bratislave v termíne 17.- 22. 9. 2013.


Záverečné ustanovenia
Podpisom prihlášky prihlasovateľ potvrdzuje súhlas so spôsobom vystavenia, propagácie a bezplatným rozširovaním fotodokumentácie prihlásenej práce alebo s jej sprístupňovaním verejnosti ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. Podpisom prihlášky prihlasovateľ potvrdzuje, že je autorom diela a jeho zverejnením nevzniká žiadna ujma a nie sú dotknuté autorské práva iných osôb. Originály súťažných prác si poisťuje každý účastník na vlastné náklady. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vystaviť diela v alternatívnom priestore z technických príčin. Súťažné návrhy zostávajú majetkom autora. Akékoľvek ďalšie použitie diela spoločnosťou OMS s.r.o. bude predmetom autorskej a licenčnej zmluvy medzi OMS s.r.o. a vybraným autorom. Po skončení výstavy je nutné si súťažné návrhy vyzdvihnúť v  Slovenskom centre dizajnu na Jakubovom nám. 12, P. O. Box 131, 14 99 Bratislava do 1.10.2013. Nevyzdvihnuté práce budú po tomto termíne skartované.


Informovanie o súťaži
Informovanie o priebehu a výsledkoch súťaže prebehne elektronickou formou na stránkach scd.sk, resp. na sociálnych sieťach Facebook OMS, Facebook SCD, mikro blog omsdesignzone.com

ikonka PDF prihláška Dizajnérska súťaž OMS 2013

ikonka PDF súťažné podmienky - Dizajnérska súťaž OMS 2013