Kanvica – medzinárodné študentské porcelánové sympózium 2013

Kanvica – medzinárodné študentské porcelánové sympózium 2013

Miesto: Dubí, Česko

V dňoch 16. 9. – 27. 9. 2013 organizuje ateliér Design keramiky Fakulty umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v spolupráci s a. s. Český porcelán a mestom Dubí sympózium Kanvica. Podmienkou účasti na sympóziu je navrhnutie a výroba 2 voľných tvarov kanvíc. Tvar môže byť hladký, koncipovaný plasticky a farebne. Každý účastník sympózia vyhotoví kanvicu:
a) v bielej, farebne nedekorovanej realizácii,
b) v dekorovanej realizácii.
Dekorovať možno ľubovoľný počet kanvíc, ale každý účastník je povinný farebne dekorovať minimálne po 2 kusoch z každého tvaru. Tvary môžu byť liate do foriem, postavené alebo točené z voľnej ruky. K dispozícii bude hrnčiarsky kruh s ľavým aj pravým otáčaním. Veľkosť po výpale je stanovená do 30 cm výšky.
Každý účastník sympózia si pripraví modely, formy a vykoná ďalšiu technickú prípravu pred zahájením sympózia. Každý účastník musí mať vlastné pracovné pomôcky k dispozícii do zahájenia sympózia 16. septembra 2013.
Dekorovanie môže byť vykonané akoukoľvek technikou, t. j. ručnou maľbou na glazúru aj pod glazúru a tlačou. Na dekorovanie budú poskytnuté podglazúrové (kobalt) a glazúrové farby a odtlačky pod glazúru a farebné hárky odtlačkov na glazúru. Účastníkom sympózia môže byť študent bakalárskeho a magisterského štúdia a absolvent, ktorý ukončil štúdium v tomto roku. Každý študent – účastník sympózia zašle do určenej uzávierky riadne vyplnenú prihlášku potvrdenú príslušnou školou (podpis vedúceho ateliéru a pečiatka školy). Spolu s prihláškou zašle každý študent na kriedovom papieri svoj podpis alebo značku – bude slúžiť na doplnenie spodnej značky výrobkov. Na obálku treba pripísať SYMPO 2013.

Registračný poplatok  2 000 Kč zaplatí každý účastník sympózia pri registrácii v kancelárii ateliéru Design keramiky FUD UJEP.

Kontakt:
ateliér Design keramiky FUD UJEP
Tovární 50
417 01  Dubí 1, ČR
Tel.: 00420 417 571 858
Tel. + Fax: 00420 417 571 931
atelier.dubi@seznam.cz
Informácie: www.designcabinet.cz/konvice