Kolokvium o múzeu dizajnu

Kolokvium o múzeu dizajnu

Odborná verejnosť dostala ďalšiu príležitosť zapojiť sa do formovania podoby budúceho múzea dizajnu na pracovnom kolokviu 25. apríla 2013 v priestoroch VIB Satelit, v Hurbanových kasárňach v Bratislave. Jeho organizátorom bolo Slovenské centrum dizajnu spolu so združením 84 (Priatelia múzea dizajnu). Cieľom kolokvia bolo informovať o aktuálnom stave príprav na zriadenie múzea, a najmä sústrediť pozornosť na dopracovanie jeho koncepcie, vypočuť si názory odborníkov z dizajnérskej sféry aj príbuzných odborov. Cieľom kolokvia bolo vypočuť si zo strany odbornej verejnosti návrhy, pripomienky, podnety, ktoré by prispeli k sformulovaniu koncepcie múzea takého, aké potrebujeme, aké bude vyhovovať dnešným potrebám, ale vyjadrí aj perspektívu vývoja tejto inštitúcie do budúcnosti. Získať názor na to, ako by mohlo múzeum pomôcť súvisiacim profesijným oblastiam, preto boli pozvaní odborníci z oblasti architektúry, úžitkového umenia a fotografie.