Kruhy na vode 2014

Kruhy na vode 2014

Trvanie: 17. február 2014 - 27. jún 2014
Miesto: Slovensko

Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác a prihlášok: 27. 6. 2014.

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vypisuje 8. ročník súťaže dizajnu orientovaného na remeslo. Remeselný dizajn, teda dizajn podčiarkujúci kultúru ručnej výroby úžitkových a dekoratívnych predmetov, je v súčasnosti hybnou silou inovácií aj pre oblasť ľudovej umeleckej výroby.  Cieľom súťaže organizovanej ÚĽUV-om od roku 2000 s názvom Kruhy na vode je:
a) stimulovať vznik inovatívnych diel dizajnu a remesla, ktoré našli svoje zdroje inšpirácie v tradičnej výrobe a ľudovom umení Slovenska,
b) podporiť zachovávanie a kontinuitu remeselného prístupu, aby sa prostredníctvom dizajnu zhodnocoval úzky kontakt tvorcu s preferovaným prírodným materiálom,
c) podporovať spoluprácu a kreatívne partnerstvo dizajnérov, výtvarníkov s remeselníkmi orientovanými na tradičné remeslá a ľudové výroby na medzinárodnej úrovni (otvorený ateliér),
d) verejne prezentovať prieniky, ktoré spojenie remesla a dizajnu v súčasnosti ponúka,
e) usilovať o uplatnenie nových originálov a limitovaných sérií produktov a ich zaradenie do sortimentovej skladby ÚĽUV,
f) podporiť tvorbu charakteristického produktu, ktorý na základe histórie a autorstva dodá danej turistickej destinácií punc originality a jedinečnosti.

Predmetom súťaže je vytvorenie diel úžitkového umenia, dizajnu alebo umeleckého remesla realizovaných v konečných materiáloch, diel dizajnu a remesla, ktoré našli svoje zdroje inšpirácie v tradičnej výrobe a ľudovom umení Slovenska.
Prihlásenými dielami môžu byť stolovacie predmety a ich kolekcie, nábytok a nábytkové prvky, bytové textílie, darčekové predmety, hračky, odevy, odevné doplnky, šperky a pod.
Sekcia A má päť súťažných kategórii. Štyri zachovávajú prirodzené členenie materiálov používaných v minulosti – kov, drevo, textil, keramika. Možné je tiež použitie iných prírodných materiálov alebo ich vzájomné kombinovanie. Piata, voľná kategória vníma minulosť ako genetickú väzbu bez racionálnych kritérií, dáva šancu polemizovať a experimentovať. Nemá materiálové obmedzenie.

V súťažnej sekcii B je hodnotená iba jedna súborná kategória pre všetky materiálové skupiny, v rámci ktorej je možné prihlásiť diela z kovu, dreva, textilu a keramiky a iných prírodných materiálov.
Súťažná sekcia C má dve kategórie, v rámci ktorých je možné prihlásiť diela z kovu, dreva, textilu a keramiky a iných prírodných materiálov. Kategórie sekcie C:
1. Tradícia (kategória je zameraná na vývoj predmetu, ktorý bude vychádzať zo zdrojov tradičnej ľudovej výroby a ľudového umenia na Slovensku s využitím tradičných materiálov, postupov a vzorovania.
2. Bratislava (kategória je zameraná na vývoj predmetu, prezentačného materiálu/spomienkového predmetu/darčeka, ktorý bude vychádzať z remeselnej histórie mesta Bratislava, resp. bude vyjadrovať niektorú z jej jedinečností – korunovačné mesto, mesto na Dunaji, priesečník kultúr na hranici troch krajín, mesto vinohradníctva a vinárstva...)

Súťaž je určená pre dizajnérov, výtvarníkov, remeselníkov, výrobcov, študentov vysokých a stredných škôl a ostatných tvorcov, ktorí splnia podmienky tejto súťaže. Súťaž je otvorená pre jednotlivcov a kolektívy zo Slovenska a Českej republiky.
Prihláška je dostupná na webovej stránke, musí byť po vyplnení a podpísaní osobne doručená spolu so súťažnou prácou, alebo naskenovaná a zaslaná elektronickou poštou. V prípade študentskej práce treba v prihláške uviesť názov a adresu školy, odbor a meno pedagóga. Takáto školská práca musí byť potvrdená na prihláške aj pečiatkou školy.
Do súťaže môžu byť prihlásené prototypy alebo hotové výrobky vyrobené v konečných materiáloch. Jeden súťažiaci (alebo kolektív) môže prihlásiť maximálne 5 samostatných predmetov alebo 2 kolekcie. Povinnou súčasťou každej súťažnej práce je sprievodný text súťažiaceho (max. 10 viet), v ktorom je opis súvislostí práce s tradičnou výrobou a ľudovým umením, opis čerpania a pretvorenia tradičných podnetov a inšpirácií. Povinnou prílohou každej súťažnej práce je fotografia prihláseného diela vhodná na publikovanie a na prezentačné účely, dodaná na CD/DVD (parametre: formát jpg., tiff, eps, tlačová kvalita min. 300 dpi na A4, fotená na bielom pozadí. Každá fotografia musí mať v názve meno fotografa, meno dizajnéra a názov diela. K súťažným prácam aj k doručeným fotografiám musia byť vysporiadané práva pred ich zaslaním do súťaže.

Vyhodnotenie súťaže: do 31. 7. 2014.
Oznámenie výsledkov súťaže: 15. 9. 2014
.

Adresa na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác a prihlášok: ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava. Práce zaslané poštou musia byť zreteľne označené heslom Kruhy na vode / Rings in water 2014.

Informácie: http://www.uluv.sk/sk/web/podujatia-a-novinky/kruhy-na-vode-sutaz-dizajnu/.
Ďalšie informácie: PhDr. Mária Tomová, tomova@uluv.sk.