Kurz Fundraising v kultúre

Kurz Fundraising v kultúre

Trvanie: 15. apríl 2013 - 17. máj 2013
Miesto: Trate mládeže 6, Banská Bystrica, Banská Bystrica, Slovensko

Uzávierka registrácie: 17. 5. 2013.
Slovenské centrum fundraisingu a Kultúrny kontaktný bod otvárajú vzdelávací kurz o základoch získavania zdrojov (fundraisingu) pre všetkých záujemcov z mimovládnych a verejnoprospešných organizácií pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia. Vzdelávací kurz sa zameriava na rozvoj práce s individuálnymi a firemnými darcami, okrajovo sa dotýka získavania zdrojov cez grantový fundraising. Zámerom kurzu je poskytnúť začiatočníkom základný prehľad o fundraisingu a procese jeho uskutočňovania, špecificky v organizáciách pôsobiacich v oblasti kultúry a umenia, rozšíriť vnímanie o možnostiach financovania v kultúre a presmerovať záujem od grantovej podpory na dlhodobú prácu s darcami, partnermi, prípadne vlastné samofinancovanie, poskytnúť príležitosť na zvýšenie kvalifikácie a nadobudnutie nových skúseností v oblasti profesionálneho získavania zdrojov. Prostredníctvom prezentácií, diskusií a práce v skupinách ako aj video a iných praktických ukážok budú mať účastníci možnosť načerpať informácie o tom, čo je potrebné pre efektívny fundraising, budovanie vzťahov, prácu s darcami a partnermi, komunikáciu a budovanie značky. Konkrétne príklady z domova i zahraničia poukážu na najnovšie trendy a budú slúžiť ako inšpiratívne návody na zlepšenie fundraisingu vo vlastných organizáciách. Vzdelávací kurz čerpá z dlhoročných skúseností a poznatkov lektorov v oblasti financovania a fundraisingu pre mimovládne neziskové organizácie, ktoré sprostredkujú účastníkom kurzu.
Kurz je určený všetkým organizáciám pôsobiacim v oblasti kultúry a umenia, ktoré sa snažia rozvinúť dlhodobú prácu s darcami či firemnými partnermi, ľuďom, ktorí sa venujú získavaniu zdrojov pre svoju kultúrnu organizáciu, projekt, podujatie alebo iný verejno- či súkromnoprospešný účel, špecificky v oblasti nekomerčnej kultúry a umenia, ľuďom, ktorí majú záujem o získanie základného prehľadu a informácií, ktoré sú potrebné pre efektívne získavanie zdrojov.

Dátum: 20. – 21. 5.2013 (pondelok – utorok) v čase 9.30 – 16.30 hod. (pondelok 20. 5. 2013) a 9.30 - 15.00 hod. (utorok 21. 5. 2013)
Miesto: Banská Štiavnica, Trate mládeže 6
Uzávierka registrácie: 17. 5. 2013.
Informácie a registrácia: http://www.fundraising.sk/kurzy/fundraising-v-kulture-pre-zaciatocnikov/registracia-kultura.

Témy kurzu
Fundraisingové prostredie na Slovensku
Organizačné predpoklady pre rozvoj fundraisingu v MNO
Strategické plánovanie fundraisingu
Budovanie a rozvíjanie vzťahov s darcami
Komunikácia vo fundraisingu
Zručnosti fundraisera/-ky
Nástroje fundraisingu
Podporné nástroje fundraisingu
Efektívnosť fundraisingu
Transparentnosť a etika vo fundraisingu
Právne aspekty a regulácia.

Lektori: Eduard Marček, Katarína Bartovičová (Slovenské centrum fundraisingu).
Poplatok: 149 eur, člen Klubu fundraiserov 129 eur. Dotovaná účasť pre pracovníkov nekomerčných kultúrnych organizácií pôsobiacich aspoň 3 roky v neziskovom sektore:
1 účastník: 39 eur. Uvedená výška poplatku platí po schválení zo strany Kultúrneho kontaktného bodu.
Ďalšie informácie: www.fundraising.sk/kulturnik .