Nové vzťahy - Fórum dizajnu 2016

Nové vzťahy - Fórum dizajnu 2016

Do nových vzťahov vstupujeme nielen s novým prístupom, novými očakávaniami, ale so získanými skúsenosťami. Všetko čo vytvárame je ovplyvnené našou súkromnou alebo kolektívnou pamäťou. Preto nie je otázka či vôbec, ale do akej miery minulosť ovplyvňuje súčasnosť. Rovnako sa môžeme pýtať, či dokáže súčasnosť fungovať spolu s minulosťou a či obstojí minulosť popri „poučenej“ súčasnosti. Takýto mierne poetický úvod som si dovolila napísať podľa rovnako poeticky znejúcej témy 19. ročníka výstavy Fórum dizajnu, ktorou boli Nové vzťahy. Spolu s dlhoročnými kurátorkami výstavy Katarínou Hubovou a Adrienou Pekárovou sme sa totiž rozhodli prezentovať popri dizajne vytvorenom v priebehu posledných dvoch rokov i kvalitný dizajn, ktorý sa u nás vyrábal v druhej polovici 20. storočia. Nové vzťahy tak vytvorili priestor, na ktorom návštevníci mohli porovnať súčasný nábytok a interiérové prvky vytvorené dizajnérmi, firmami či študentmi v priebehu posledných dvoch rokov s ich historickými pendantmi pochádzajúcimi zo zbierok Slovenského múzea dizajnu.