O antológii K dejinám dizajnu na Slovensku

O antológii K dejinám dizajnu na Slovensku

Dejinám slovenského dizajnu, ktoré sú v porovnaní s ostatnými umenovednými odbormi pomerne mladou disciplínou, sa v súčasnosti venujú odborníci vo viacerých inštitúciách – múzeách, na pôde galérií, pamiatkových úradov, príslušných vysokých škôl alebo na špecializovaných pracoviskách, ku ktorým sa radí aj Slovenské centrum dizajnu. Aj preto sme sa s najnovšími výsledkami práce historikov umenia mohli stretnúť skôr diverzifikovane, v odborných časopisoch, ročenkách a zborníkoch alebo v katalógoch z výstav. Doteraz vydané knižné publikácie o slovenskom dizajne boli buď orientované na jednotlivé odbory, konkrétne témy, alebo – pokiaľ išlo o komplexnejšie štúdie, mnohé ich zistenia boli prekonané.
Antológia K dejinám dizajnu na Slovensku teda vznikla s ambíciou zozbierať a usporiadať príspevky do jedného celku tak, aby aspoň parciálne načrtávali obraz vývoja dizajnu na našom území od roku 1800 až po dnešok. V tejto súvislosti treba oceniť snahu editorov a vydavateľa o popularizáciu nielen súčasti slovenských dejín, ktorú tvorí história dizajnu, ale aj samotného vedného odboru.