O zmysle súťaží v oblasti grafického dizajnu

O zmysle súťaží v oblasti grafického dizajnu

Na príklade pripravovanej publikácie o vzdelávaní architekta.
Súťaže akéhokoľvek druhu vyvolávajú zväčša rozpaky nad hodnotením či výberom ocenených porotou. Sféru umenia, dizajnu alebo architektúry nevynímajúc, pretože na malom teritóriu (v zmysle geografickom aj profesijnom) môžeme potenciálneho víťaza, víťazku súťaže nielen očakávať, ale mnohí z nás aj osobne poznať. Hoci by sa dalo predpokladať, že ocenenia sú výsledkom objektívnych súdov nezávislej poroty, sú vždy len uznaním konkrétnych osôb s vlastným poznaním, prehľadom, skúsenosťami a predvídavosťou. Jednu z možností sebareflexie rozhodovania menej či viac náhodného zoskupenia porotcov predstavuje verejná prezentácia. Tá môže zastávať funkciu akejsi platformy obhajoby konkrétnych princípov a postojov, ale aj priestoru na polemiku a kritické úvahy. Nestáva sa príliš často, aby súťaže grafického dizajnu boli verejne prezentované prostredníctvom výstav. Prináleží to skôr voľnému umeniu, pri ktorom sa očakáva, že bude atraktívnejším lákadlom pre bežných návštevníkov múzeí a galérií. Grafickému dizajnu, ktorý si vyžaduje špecifický prístup prezentácie, túto možnosť z pragmatických dôvodov ponúkajú predovšetkým 2D (prípadne elektronické) médiá. Časopis Designum v tomto prípade nie je výnimkou.
Redakcia aktuálne prijala návrh zúčastniť sa prezentácie súťažných návrhov na grafický dizajn publikácie Vzdelávanie architekta na FA STU, ktorú vypísala Fakulta architektúry STU v Bratislave a následne o súťažných návrhoch od troch oslovených autorov – Ondreja Gavaldu, Borisa Meluša, Ľubice Segečovej – aj svojich čitateľov aj informovať. Porota v zložení Palo Bálik, Michal Brašeň, Ján Šicko, Lukáš Šíp, Robert Špaček, Katarína Trnovská, vybrala grafické riešenie Ľubice Segečovej. O jej priebehu, hodnotení, ale aj grafických návrhoch sme sa porozprávali s editormi pripravovanej publikácie, prodekanom fakulty Robertom Špačkom, jej pedagógom Lukášom Šípom, predsedom komisie Palom Bálikom a zúčastnenými grafickými dizajnérmi.