Pracovný názov: projekt

Pracovný názov: projekt

Trvanie: 15. máj 2015 - 24. máj 2015
Vernisáž: 15. máj 2015 (piatok), 17:00
Miesto: Satelit, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava, Slovensko

Na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sa od roku 2010 realizuje projekt Digitalizácia technologických procesov v dizajne, financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ (Operačný program Výskum a vývoj, Prioritná os 4 -  Podpora výskumu a vývoja v BK, opatrenie 4.2 Prenos poznatkov
a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe v Bratislavskom kraji, ITMS kód projektu: 26240220053). Implementáciou projektu sa vo výskumnom prostredí VŠVU vytvoria vynikajúce podmienky na realizáciu aplikovaného výskumu v oblasti dizajnu a umeleckých činností a prenosu tvorivého potenciálu do priemyslu.
Projekt smeruje dva hlavné ciele:
- modernizácia technickej infraštruktúry pre potreby digitalizácie v dizajne,
- aplikovaný výskum a vývoj v oblasti digitalizácie technologických procesov v dizajne a transfer nových poznatkov do spoločenskej a hospodárskej praxe.V roku 2012 sa na pôde VŠVU uskutočnila konferencia, ktorá predstavila priebežné výsledky projektu. Aktuálna konferencia, ktorá sa bude konať 15. mája 2015 od 10,00 do 13,00 hod. v Satelite, odprezentuje výsledky 5-ročného projektu. Príspevky na témy z oblasti dizajnu, vizuálnej komunikácie a textilu prednesú odborníci v daných oblastiach, ktorí výstupy projektu reflektujú a hodnotia v spolupráci
so zástupcami katedier VŠVU. 

Rečníci konferencie:
Pavol Bálik
Juraj Blaško
Beáta Gerbócová
Ľubica Hustá
Viera Kleinová
Mária Rišková
Maroš Schmidt

Konferencia zároveň odštartuje výstavu Pracovný názov: projekt. Výstava výstupov projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne.

Úspešná realizácia projektu Digitalizácia technologických procesov v dizajne umožní zvýšenie potenciálu výskumu a vývoja v Slovenskej republike v oblasti dizajnu automobilov, iných mobilných a dopravných prostriedkov (s alternatívnym pohonom), dizajnu priemyselných výrobkov a spotrebného tovaru, textilného dizajnu a odevného dizajnu, grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie s konkrétnymi výstupmi v oblasti funkčných makiet mestských automobilov na báze elektropohonov, koncepčné štúdie automobilov strednej kategórie vo forme modelových riešení, v oblasti vzniku nových fontov (tvorba písem), multimediálnych užívateľských rozhraní a nových technologických postupov pre tvorbu knižného dizajnu a ďalších.

Organizátori: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Slovenské centrum dizajnu, Galéria dizajnu Satelit
Finančná podpora: Európsky fond regionálneho rozvoja, Operačný program VÝSKUM A VÝVOJ, Agentúra ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ
Mediálni partneri: Designum, Designby, Rádio FM, kamdomesta.sk, bratislavaguide.com, Obchodná ulica
Grafické spracovanie: Filip Zajac
Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk