Preto o knihe Proto

Preto o knihe Proto

Príklad akéhosi spätného pohľadu na situáciu grafického dizajnu v rokoch 2000 – 2013 z rôznych perspektív prestavuje kniha českej editorskej dvojice Petr Bosák, Robert Jansa pod názvom Proto s podtitulom Grafický design a současné umění. Hoci kniha nesie jednoduchý a zároveň medzinárodne zrozumiteľný názov odkazujúci na slovo „prototyp“ alebo „pred“, s jazykovou a obrazovou zrozumiteľnosťou to nie je tak celkom jednoduché. Jej obsah štruktúrovaný do troch kapitol (Manifest, Nečitateľnosť, Je to Design?) tvorí súbor textov, ktoré spĺňajú na jednej strane žánrovú rôznorodosť (od teoretickej spisby po rozhovory), na druhej strane jeho rozsiahly diapazón je zameraný nielen na aktuálny stav, ale v širšom zábere na historické presahy smerom k reflexii súčasnosti. Vzhľadom na obrazový materiál, ktorý je v knihe bohato zastúpený v prospech umelcov tvoriacich v oblasti tzv. voľnej tvorby než grafických dizajnérov (možno by padlo vhod v tomto kontexte reflektovať aj tvorbu postkonceptuálnych umelcov, čo tu absentuje), je táto disproporcia zohľadnená textami tvoriacimi akúsi základnú teoretickú bázu. Ide predovšetkým o texty Johna Zerzana, Clauda Léviho-Straussa, Viléma Flussera či Rolanda Barthesa zoradené naprieč témami jednotlivých kapitol. Napríklad John Zerzan a Claude Lévi Strauss v kapitole Manifest pojednávajúcej o etickom, ideologickom rozmere dizajnu, ale aj o „súvislostiach medzi umeleckými intervenciami do verejného priestoru, inštitucionálnou kritikou“ pripomínajú, ako je jazyk spätý s mocou a ideológiou.