Prezentácia krajiny v zahraničí - značka Slovensko

Prezentácia krajiny v zahraničí - značka Slovensko

Uzávierka: 9. november 2015 (pondelok), 10:00
Miesto: Slovensko

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky vypisuje súťaž Prezentácia krajiny v zahraničí - značka Slovensko.
Zámerom súťaže návrhov je zabezpečiť komplexnú prezentáciu SR v zahraničí, čo vyplýva z poverenia MZVaEZ SR v zákone č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy zabezpečiť jednotnú prezentáciu SR v zahraničí.

Cieľom súťaže návrhov je vybrať taký súťažný návrh, ktorý vytvorí podmienky prispievajúce prostredníctvom novej značky krajiny k zvýšeniu atraktivity SR pre zahraničných záujemcov o oblasť cestovného ruchu, zlepšeniu možnosti na prilákanie zahraničných investícií do SR a k podpore exportu slovenských výrobkov na svetové trhy.

Výsledkom verejného obstarávania je všeobecne dodanie:
1. Ideového ukotvenia značky Slovensko príbeh, obsahová identita, slogan;
2. Vizuálnej identity značky Slovensko a zjednotenie logotypov štátnej správy;
3. Komplexného brand booku a dizajn manuálov.

Lehota na predkladanie súťažných návrhov 9. 11. 2015 do 10:00

Viac: http://www2.uvo.gov.sk/profily/-/profil/zdokumenty/1703/155541