V Košiciach bude výskumné centrum pre progresívne materiály

V Košiciach bude výskumné centrum pre progresívne materiály

V Košiciach vybudujú vedeckovýskumné centrum PROMATECH – Progresívne materiály a technológie pre súčasné a budúce aplikácie za viac ako 22 miliónov eur. Na projekte financovanom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%) a zo štátneho rozpočtu SR (15%) sa podieľajú štyri ústavy Slovenskej akadémie vied – Ústav materiálového výskumu, Ústav experimentálnej fyziky a Ústav geotechniky v Košiciach a Ústav materiálov a mechaniky strojov v Bratislave v spolupráci s Univerzitou P. J. Šafárika. Cieľom projektu je podľa prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. z Ústavu materiálového výskumu SAV v Košiciach potreba skvalitniť infraštruktúru pre udržateľný a konkurencieschopný výskum a potreba zvyšovania inovačnej kultúry v spoločnosti i vytvorenia podmienok na efektívny transfer vedeckých poznatkov do inovovaných výrobkov priemyselných spoločností, čo posilní konkurencieschopnosť slovenského priemyslu.“
Od septembra 2013 už vyrastá nový šesťpodlažný pavilón materiálových vied v areáli SAV na Watsonovej ulici v Košiciach, kde by na ploche vyše 2 500 m2 malo sídliť 25 laboratórií, ako napríklad nanotechnologické, laserové, laboratórium tribotechnológie či minerálnych biotechnológií.  Výskumné centrum by malo byť dokončené v júli 2015. Nové pracoviská a laboratóriá vzniknú aj v zrekonštruovaných priestoroch historickej budovy Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach v Parku Angelinum a na detašovanom pracovisku Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV v Žiari nad Hronom.
Informácie: http://www.umms.sav.sk/index.php?ID=6900.