Věci a slova

Věci a slova

Autor: Lada Hubatová-Vacková (ed.) – Martina Pachmanová (ed.) – Pavla Pečínková (ed.)
Vydalo: VŠUP Praha, 2014
Počet strán: 576
ISBN: 978-80-86863-69-6

Umělecký průmysl, užité umění a design v české teorii a kritice 1870 – 1970.  
Komentovaná antológia sa sústreďuje na odbornú reflexiu úžitkového umenia a priemyselného dizajnu a jej premeny od konca 19. storočia do 60. rokov 20. storočia v českom prostredí.
Cieľom je základné zmapovanie doteraz kriticky nezhodnotenej oblasti českej odbornej literatúry a umeleckej kritiky a teórie od čias formovania modernej vizuálnej kultúry do obdobia neskorého modernizmu a tzv. druhej avantgardy. Zhromaždené texty odhaľujú zložitý, avšak mimoriadne zaujímavý proces transformácie odborovej terminológie od „praktickej estetiky“, „dekoratívneho umenia“, „umeleckého remesla“, „aplikovaného“ či „úžitkového umenia“ cez exponovaný „umelecký priemysel“ po pojem „dizajn“. Od secesnej teórie ornamentu a principiálnych otázok povahy a vzťahu ručne vyrobeného a priemyselného produktu sa antológia dotýka otázok, ktoré boli v sledovanom období najvýznamnejšie prepojené s moderným úžitkovým umením a dizajnom, vrátane bývania a životného štýlu.
Problematika úžitkového umenia a priemyselného dizajnu síce patrila až do druhej polovice 20. storočia skôr k okrajovým oblastiam umelecko-kritickej a teoretickej reflexie, napriek tomu však významným spôsobom premietala do statí a referátov našich výtvarných kritikov a historikov umenia a zásadne ovplyvnila dobové diskusie o umeleckom vzdelávaní.
Antológia vychádza v rámci projektu programu Aplikovaného výskumu a vývoja národnej a kultúrnej identity NAKI Ministerstva kultúry ČR. Grafické riešenie Renata Hovorková a Jan Novák.
Vydala VŠUP Praha, 2014 (1. vydanie), čeština, 576 strán, ISBN: 978-80-86863-69-6


Informácie: www.kosmas.cz/knihy/197835/veci-a-slova.