Voľné ruky Dalibora Worma

Voľné ruky Dalibora Worma

Voľnej sochárskej tvorbe i dizajnovej produkcii Dalibora Worma dominuje originálna práca s porcelánovou hmotou a snaha o osobité redefinovanie a duchovné „pozdvihnutie“ základných foriem rôznych typov úžitkových objektov. Tento výsostne meditatívny postoj k umeleckému vyjadrovaniu sa Wormovi darí definovať predovšetkým prostredníctvom mimoriadne citlivej a objavnej práce s krehkým, ale zároveň veľmi tvárnym a poddajným porcelánom. Podstatnou zložkou tohto prístupu je autorovo dlhodobé zaujatie tradičnou čínskou filozofiou, predovšetkým myslením čínskeho taoizmu a čchanového/zenového budhizmu. Vo formálnej rovine je zásadnou inšpirácia tvaroslovím a ikonografiou tradičnej čínskej keramiky a porcelánu.
V roku 1999 Dalibor Worm založil autorskú značku Design Volné ruky, sústredenú práve na oblasť dizajnu úžitkového porcelánu. I v tejto oblasti je však u Worma často prítomný prvok určitého metafyzického presahu, posúvajúceho úžitkový objekt do roviny svojbytného umeleckého diela. Je to zreteľné predovšetkým pri originálnych kusoch z oblasti ateliérového dizajnu, ktoré vznikajú remeselným spracovaním na hrnčiarskom kruhu a nesú zreteľné fyzické stopy/dotyky ich tvorcu. 
Dalibor Worm sa sústreďuje na obmedzený repertoár tvarov. Neustála variácia jednej témy sa tu však nesmie chápať ako nedostatok invencie, ale predovšetkým ako dlhodobé hľadanie riešenia konkrétneho problému. Z hľadiska východoázijskej umeleckej praxe je tento postup možné prirovnať k mnohoročnému (často celoživotnému) štúdiu kaligrafických štetcových ťahov, ktorých ovládnutie vedie k absolútnemu pochopeniu umeleckého procesu a vnútorného vzťahu medzi tvorcom a jeho dielom.