Výzva - Cena ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia 2014

Výzva - Cena ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia 2014

Uzávierka: 15. január 2015 (štvrtok), 23:55
Miesto: Bratislava, Slovensko

Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia v zmysle čl. 4 ods. 1 a ods. 7 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (ďalej len „cena“).

Minister kultúry môže udeliť cenu v týchto kategóriách:
a) cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len autorovi),
b) cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,
c) cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,
d) cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,
e) cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,
f) cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,
g) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia.

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny.
Termín na predloženie návrhov - do 15. januára 2015.

Adresa na predkladanie návrhov:   
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia umenia a štátneho jazyka
Námestie SNP č. 33
813 31  Bratislava

Ďalšie informácie
http://www.culture.gov.sk/aktuality-36.html?id=480

Formulár aj štatút ceny:
http://www.culture.gov.sk/posobnost-ministerstva/umenie/cena-ministra-kultury-sr-29c.html

Kontakt – odbor umenia SUŠJ:
Daniela Pápayová, tel. 02/20482 307, mail:daniela.papayova@culture.gov.sk
Božena Horváthová, tel.02/20482 302, mail:bozena.horvathova@culture.gov.sk