Zbierky komunikačného dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu

Zbierky komunikačného dizajnu v Slovenskom múzeu dizajnu

Skladáme dejiny grafického dizajnu na Slovensku vo všetkých jeho najkvalitnejších formách, no predmetom záujmu zbierky sú aj antidizajn, amatérska tvorba alebo masová produkcia. Nedokumentujeme iba špičkové výsledky individuálneho talentu, no vytvárame zbierky kultúrneho dedičstva, ktoré majú slúžiť ako záznam o spoločnosti, období, myslení. Artefakty, ktoré sú predmetom zbierania, tomuto cieľu napomáhajú výborne. Knihy, všetky typy publikácií, plagáty, drobné informačné materiály (pozvánky, vstupenky, letáky). Každá z vymenovaných foriem zároveň môže tvoriť samostatnú súčasť zbierky, čo je aj bežné v zbierkach iných inštitúcií zameraných na dizajn (zbierka knihy, plagátu). Navyše sa z odborného hľadiska jednotlivo zaujímame o typografiu a tvorbu písma, obraz a jeho spracovanie v rámci dizajnu (fotografia, ilustrácia), dizajn korporátnej identity a informačné systémy, obalový dizajn, vizualizáciu dát.

Keďže grafický dizajn pracuje s obrazom a reprezentáciou, mnohé diela sú na pomedzí dizajnu a voľného obrazu/objektu,
nesú okrem funkcie sprostredkovania informácie komplexnú umeleckú výbavu.  Mnohé
diela grafického dizajnu môžeme preto dnes nájsť v zbierkach našich galérií (múzeí umenia), no okrem galérií a múzeí, ktorých motivácia zbierať grafický dizajn má podobný odborný základ, o grafický dizajn sa zaujímajú aj inštitúcie, ktoré uchovávajú literárne dedičstvo, divadelnú, filmovú kultúru a iné oblasti. Jednou z metód tvorby zbierky je mapovanie všetkých stupňov tvorby a výroby, preto zbierka obsahuje rôzne formy – od návrhu po konečnú realizáciu vrátane dokumentácie. Okrem výsledných diel i prototypy, makety, pracovné návrhy, skice aj nerealizované návrhy, autorské tlače a dokumentáciu procesu tvorby – fotografie, korešpondencia, multimediálne záznamy.

Spomenúť treba aj dôležitý aspekt – komunikačný dizajn digitálnej povahy, dizajn vznikajúci pre obrazovkové médiá, interaktívny dizajn, multimédiá. Naštartovanie jeho zbierania je jednou z našich prioritných úloh, ktorá zatiaľ čaká z praktických dôvodov na zabezpečenie technologického vybavenia.