Kontajnerové stojisko pre Bratislavu

Kontajnerové stojisko pre Bratislavu

Uzávierka: 20. máj 2017 (sobota), 15:00
Miesto: Bratislava, Slovensko

Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. vyhlasujú verejnú  súťaž na návrh riešenia kontajnerového stojiska pre Bratislavu.
Stanovištia zberných nádob/kontajnerov alebo tzv. kontajnerové stojiská sú jedným z prvkov verejného priestoru. Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy a spoločnosť OLO a.s. vyhlasujú súťaž na riešenie funkčného a estetického kontajnerového stojiska ako celoplošného riešenia pre územie Bratislavy. S cieľom riešiť nepriaznivý stav kontajnerových stojísk v Bratislave, eliminovať ich nepriaznivý vplyv na dodržiavanie poriadku, a to v súlade s nárastom počtu kontajnerov pre triedený odpad.
Do súťaže sa môže zapojiť každý, kto dosiahol vek 18 rokov. Návrhy je potrebné predložiť podľa súťažných podmienok, ktoré uchádzači nájdu na webstránke http://www.olo.sk/. Všetky predložené návrhy budú posudzované odbornou porotou, zloženou z členov Magistrátu hlavného mesta, spoločnosti OLO a.s. a ďalších prizvaných odborníkov. Porota bude hodnotiť funkčnosť a architektonické stvárnenie návrhu, odolnosť a spôsob údržby a predpokladané náklady na realizáciu. Víťazný návrh, ktorý sa umiestni na prvom miestem, bude zrealizovaný na území Bratislavy.

Termíny
Vypísanie súťaže:  7. 3. 2017
Prihlášky do súťaže a odovzdanie návrhov: 20. 5. 2017 do 15.00, poštou alebo osobne v uzatvorenej obálke na adresu vyhlasovateľa:
Odvoz a likvidácia  odpadu a.s., Ivanská cesta 22, 821 04 Bratislava, obálku je potrebné označiť heslom: „Súťaž: Originálne kontajnerové stojisko pre Bratislavu“

Ceny
Ceny budú odovzdané účastníkom, ktorí sa umiestnia na prvom, druhom a treťom mieste v poradí, podľa hodnotenia návrhov porotou a na základe kritérií na vyhodnotenie návrhov.
Cena za víťazný návrh na prvom mieste je 1500 eur, na druhom miest 1 000 eur a na treťom mieste 500 eur.

Kontajnerové stojisko pre Bratislavu
Uzávierka: 20. 5. 2017, 15.00
Miesto: Bratislava

Ďalšie informácie: hanzlikova@olo.sk  

Info: https://www.olo.sk/arte-content/uploads/2017/03/S%C3%BA%C5%A5a%C5%BEn%C3%A9-podmienky.pdf