Dve prednášky z Poľska – historické písmo pre nevidiacich a branding pre kultúru

Dve prednášky z Poľska – historické písmo pre nevidiacich a branding pre kultúru

Termín: 31. október 2018, 17:00
Miesto: Galéria dizajnu Satelit, Kollárovo námestie 10, Bratislava, Slovensko

(please scroll down for English)

Katedra vizuálnej komunikácie VŠVU vás pozýva do Galérie dizajnu Satelit na dve prednášky poľských dizajnérov Viktoriye Grabowskej a Filipa Zagórskeho. Akcia sa koná v spolupráci s Polish Design Week a Slovenským centrom dizajnu.

Nový život zabudnutého písma: dotyková abeceda vo vzdelávaní nevidiacich
Viktoriya Grabowska

Na začiatku výskumu bolo písmo Wilhelma Kleina. Navrhol ho pred viac než 200 rokmi pre ľudí, ktorí prišli o zrak alebo sú zrakovo postihnutí. Je postavené na reliéfe, neskôr ho nahradilo Braillovo slepecké písmo, keďže je efektívnejšie napríklad v rýchlosti čítania. Avšak, Kleinovo písmo je stále veľmi praktické pri vzdelávaní. Projekt Grabowskej si kladie za cieľ oživiť tento systém vytvorením digitálnych písiem a jeho testovanie podľa potrieb používateľov pri čítaní dotykom a pre potreby reprodukovacích techník.Viktoriya Grabowska
je typografka, výskumíčka a vysokoškolská pedagogička. Narodila sa v krymskom Simferopole, momentálne žije a pracuje v poľskej Poznani. Veronika spolupracuje s viacerými typografickými štúdiami vrátane Cornel Windlin Studio, Lineto, Darden Studio, Studio Norm, Rosetta a Sorkin Type. Prednáša na poznaňskej Vysokej škole umení a na School of Form.

 

Branding pre kultúru: Ako pracovať a spolupracovať s inštitúciami.
Filip Zagórski (Type2)

Dizajn pre kultúru v kontexte Poľska. Racionalizmus vs. Romantizmus.
Grafický dizajn v Poľsku sa dá opísať paradoxmi: Východ/Západ, skostnatenosť a potreba voľnosti, systematický prístup a poľská búriaca sa duša, racionalizmus a romantizmus. Tento nával protichodných čŕt vytvára kreatívne napätie, v ktorom sa my (poľskí dizajnéri) neustále pokúšame zápasiť so všadeprítomným vizuálnym chaosom.Type2
je varšavské dizajnérske štúdio založené Rafałom Benedekom a Filipom Zagórskim. Špecializujú sa na návrhy komplexných systémov vizuálnych identít. Type2 produkuje nápadité riešenia vychádzajúce z obsahu a vnášajú do nich typografickú citlivosť. O dizajne prednášali už v Číne, Indii a v Mexiku. Type2 momentálne učia na School of Form (Poznaň) a na SWPS University (Varšava). V roku 2018 Type2 založili (spolu s Renem Wawrzkiewiczom) Warsaw Design LAB – novú nezávislú školu vizuálnej komunikácie.


_

Two Lectures from Poland: Historical Type for the Blind and Branding for Culture

The Department for Visual Communication at AFAD invites you to the Satelit Design Gallery for two lectures by the Polish designers Viktoriya Grabowska and Filip Zagórski. The event is brought to you in cooperation with the Polish Design Week and Slovak Design Center.

New Life for Forgotten Typeface: A Tactile Alphabet in the Education of the Blind
Viktoriya Grabowska

The starting point for the research was Wilhelm Klein’s typeface designed more than 200 years ago for people with vision loss or impairment. Relief is the base of the idea, and later Braille substituted it since it is more effective concerning, for example, speed or reading. However, Klein’s typeface can still be instrumental for educational purposes. The goal of the revival project is producing a system of digital fonts and testing it according to users' needs in reading by touch, and for the possibilities of reproducing techniques.

Viktoriya Grabowska is a typographer, researcher, and lecturer. Born in Simferopol in the Crimea, Viktoriya now lives and works in Poznań, Poland. Viktoriya cooperates with various typography houses including Cornel Windlin Studio, Lineto, Darden Studio, Studio Norm, Rosetta, and Sorkin Type. She lectures at the University of Arts and the School of Form in Poznań.


Branding for Culture: How to Work with/for the Institutions
Filip Zagórski (Type2)

Design for Culture in Polish Context. Rationalism vs Romanticism.
Paradoxes can describe the graphic design in Poland: West / East, rigour and the need for autonomy, systematic approach and polish rebellious soul, rationalism and romanticism. This abundance of opposing characteristics produces a creative tension in which we (Polish designers) continuously try to fight the omnipresent visual chaos.

Type2 is a Warsaw-based design office founded by Rafał Benedek and Filip Zagórski. They specialise in designing complex visual identity systems. Type2 deliver idea-based, content-driven design solutions with typographic sensibility. They have been lecturing on design-related subjects in China, India, and Mexico. Currently, Type2 are teaching at the School of Form (Poznań) and SWPS University (Warsaw). In 2018, Type2 founded (together with Rene Wawrzkiewicz) the Warsaw Design LAB – a new independent school of visual communication.

Polish Design Week
Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland