DYI tvorba písma z Južnej Ameriky

DYI tvorba písma z Južnej Ameriky

Trvanie: 17. júl 2018
Miesto: Slovenské múzeum dizajnu, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10 , Bratislava, Slovensko

Pozývame vás na prednášku dizajnérov písma z Čile, ktorí ako prví vytvorili „textové písmo“ pomocou softvéru Letterink.

17. júla 2018 o 18.00 v Slovenskom múzeu dizajnu.

DYI tvorba písma z Južnej Ameriky
Joaquín Contreras & Miguel Hernández

Ako juhoameričania nie sme pri tvorbe abecied obmedzení žiadnou školou a ani tradíciou. Táto vízia bez hraníc nás viedla k preskúmaniu hraníc technických poznatkov. Máme nezávislé skúsenosti a uvažujeme kriticky na základe prístupu „urob si sám“ počnúc anarchistickou hudbou až po akadémiu, a od kníh po trh. 


O dizajnéroch: Joaquín Contreras - dizajnér vysokoškolský učiteľ na Universidad de Chile. Založil ateliér Contrafonts.
Miguel Hernández - je profesionálny dizajnér písma, študoval písmotvorbu v anglickom Readingu, a je členom komunity Latinotype.

Prezentácia bude v anglickom jazyku a jej live stream si budete môcť pozrieť tu: http://bit.ly/SCD_YouTube_channel
Prihláste sa na kanál služby SCD YouTube, aby ste dostali upozornenie na naše živé vysielanie z akcie.

 

We’re inviting you to the presentation of type designers from Chile who were the first to create “text type” using the Letterink software.
July 17th 2018 at 6 pm in the Slovak Design Museum.

DIY type design from South America
Joaquín Contreras & Miguel Hernández 

As South Americans we are faced with the design of alphabets without the limitations of a school or tradition. This vision without borders has led us to explore the limits of technical knowledge. We have independent experience and critical reflection based on a DIY attitude, from anarchist music to academy, and from the books to the market.

About the designers: Joaquín Contreras – is a designer and profesor at the Universidad de Chile. He established the Contrafonts studio.
Miguel Hernandéz – is a professional type designer, studied type design at  Reading, UK; and he’s a member of the Latinotype community. 

The presentation will be held in the English language and it will be streamed live here: http://bit.ly/SCD_YouTube_channel 
Subscribe to the SCD YouTube channel to get notified of our live broadcast from the presentation.