Designum 2/2013

online Designum 2/2013


Múzeum dizajnu, prosím

Múzeum dizajnu, prosím

Trvanie: 30. apríl 2013


Eliška Mazalanová

Výstava zo zbierok SCD o komunikácii v dizajne

Komunikácia v dizajne bola námetom prvej tematickej výstavy zo zbierok Slovenského centra dizajnu vo výstavnom a informačnom bode SCD Satelit v Hurbanových kasárňach v Bratislave. Popri tvoriacej sa zbierke nábytku, interiérových prvkov a ďalších predmetov dennej potreby sú takto reprezentatívne zastúpené v rámci priemyselného dizajnu výrobky, ktoré by sa dali spoločne definovať ako zariadenia slúžiace na záznam a prenos informácií: písacie stroje, rádioprijímače, rozhlasy po drôte, prístroje slúžiace na záznam zvuku -  magnetofóny, gramofóny, kombinované gramorádiá, tzv. hudobné skrine, neskoršie hi-fi stereofónne prijímače, premietačky, telefóny, diaprojektory, projektory a televízory. Na priemyselný dizajn nadviazala vizuálna komunikácia, ktorá súborným dielom viacerých autorov a tiež realizáciami kníh, knižných obálok a časopisov tvorí významnú časť zbierok SCD. Jej zaradenie preto reagovalo na diela priemyselného dizajnu tematicky a zároveň ich prostredníctvom autentických dokumentov dopĺňala o dobovú informáciu. Jedným z kritérií bolo predstaviť rôzne prvenstvá, predmety s príbehom a autentickou dobovou súvzťažnosťou.

V rámci výstavy sa konal Workshop Múzeum dizajnu, prosím pre žiakov základnej školy.