Designum 2/2011

online Designum 2/2011


Prvé roky Slovenského centra dizajnu – Zdenka Burianová

Prvé roky Slovenského centra dizajnu – Zdenka Burianová

Ľubica Pavlovičová Rozhovor s prvou riaditeľkou SCD o založení Slovenského centra dizajnu a jeho činnostiach v prvých rokoch fungovania inštitúcie. V tomto období boli nadviazané kontakty so zahraničnými centrami dizajnu, SCD pomerne rýchlo prijali za člena medzinárodné organizácie ICSID, ICOGRADA a IFI. Slovenský grafický dizajn bol vystavovaný v zahraničí, šesť rokov bol pravidelne realizovaný medzinárodný projekt dizajnérskych vysokých škôl, prednáškami na medzinárodných konferenciách a kongresoch, workshopoch a seminároch bol podporovaný záujem o slovenský dizajn.  SCD pripomienkovalo pripravované znenia zákonov, spolupracovalo s Encyklopedickým ústavom SAV a úzko s dizajnérskym školstvom. Vznikla súťaž Národná cena za dizajn na Slovensku. Okrem časopisu DeSignUm boli vydávané rôzne katalógy a publikácie.