Designum 2/2016

online Designum 2/2016

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentský komunikačný dizajn NCD 2016

Cena ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR za študentský komunikačný dizajn NCD 2016

Samuel Čarnoký

Dizajn: Samuel Čarnoký
Škola: Technická univerzita, Košice
Pedagóg: Marian Oslislo

Súčasná tvorba písma na Slovensku. Dizajn textovej rodiny písma
Publikovaný text je zhrnutím výsledkov výskumu dizertačnej práce Súčasná tvorba písma na Slovensku.Dizajn textovej rodiny písma, ktorá bola prezentovaná v roku 2015. Opiera sa o poznatky nadobudnuté prostredníctvom rozhovorov s vybranými autormi, ktorí sa vo svojej tvorbe zaoberajú dizajnom písma, a ktorých tvorba prináša kvalitatívne výsledky v tejto oblasti (Peter Biľak, Ondrej Jób, Ján Filípek, Andrej Dieneš, DavidChmela, Slávka Paulíková, Juraj Chrastina, Marek Chmiel, Michal Tornyai, Karol Prudil, Matúš Lelovský, Vojtech Ruman, Pavel Snoha, Martin Pyšný, Jitka Jenečková, Matej Vojtuš, Filip Zajac, Ivana Palečková, Martin Kahan).

Jedným zo zistení výskumu je, že napriek vzrastajúcemu záujmu je povedomie o tvorbe písma medzi slovenskou verejnosťou slabé až nízke. Keďže dizajn písma je veľmi úzkou špecializáciou, nie je toto zistenie až také prekvapivé a je pravdepodobné, že podobná situácia je aj v okolitých krajinách. Opakom nízkeho povedomia v laickej verejnosti je vnímanie tohto odboru medzi grafickými dizajnérmi a odbornou verejnosťou. O tom svedčí aktívny záujem grafických dizajnérov o písma domáceho pôvodu a obľuba používať ich vo svojej práci. Povedomie o tvorbe písma vzrastá aj vďaka začleneniu metodiky tvorby písma do edukačného procesu, pričom súčasná generácia inšpiruje a povzbudzuje ďalších. Pomerne malá scéna sa tak každým rokom rozrastá o nových sľubných autorov.

Je pravdou, že z hľadiska histórie tradícia pôvodnej tvorby písma na Slovensku nemá hlboké korene. Súčasťou výskumu bolo zistiť ako túto skutočnosť vnímajú súčasní tvorcovia a nakoľko je pre nich podstatná väzba na minulosť a tradíciu. Napriek plytkým koreňom väčšina súčasných tvorcov nevníma túto skutočnosť ako žiadnu prekážku. Nevýhoda sa môže odzrkadľovať práve v spomínanom slabom povedomí. Tornyai však napríklad nevidí zmysel v prílišnom upínaní sa na tradíciu, pretože ju nevníma národne, ale ako súčasť celého regiónu. Mnohí tvorcovia majú podobný názor. Hranice dnes nepredstavujú problém a čerpať tak možno z akýchkoľvek zdrojov. Čisté pole prináša slobodu a otvára zároveň priestor pre svieži rast mladej generácie nezaťaženej potrebou obhájiť tradíciu alebo nadväzovať na korene z minulosti. Jób vidí napríklad význam v tom, že aj keď sa história nedá dobehnúť, v súčasnej digitálnej fáze máme svojich zástupcov a môžeme budovať svoju reputáciu práve teraz. Ako konštatuje Peter Biľak, tvorba písma dnes nevyžaduje veľkú infraštruktúru, ani financie. Aj krajiny bez hlbších tradícií tak môžu úspešne konkurovať miestam s hlbokými koreňmi.