Designum 2/2018

Z kruhu von – moderná a súčasná slovenská keramika

Z kruhu von – moderná a súčasná slovenská keramika

Sabina Jankovičová

Výstava Slovenskej národnej galérie v Schaubmarovom mlyne v Pezinku predstavuje prierez vývinu keramiky druhej polovice 20. storočia a súčasnosti na Slovensku. Takáto prezentácia je významná nielen pre diváka, ale aj tvorcov, pretože keramika, najmä po roku 1990, sa ocitla na okraji záujmu odborných aj bežných médií a prežíva takmer bez povšimnutia.
V kurátorskej koncepcii Viery Kleinovej je veľmi stručne predstavená tvorba najvýznamnejších autorov v dvoch základných okruhoch – prvým je nádoba ako „tradičná“ keramická téma a druhým presahy do voľného umenia. Toto rozdelenie je do istej miery pomocné, lebo viacerí autori už k nádobe pristupujú netradičným, dekonštruktívnym alebo sochárskym spôsobom, hoci nádoba ako východisko zostáva prítomná. V oblasti presahov do voľného umenia je často tradičný tvar točený na kruhu východiskom pre sochu či objekt. Alebo naopak, autor sa prejavuje ako sochár a hlina je pre neho skutočne len ďalším tvárnym materiálom. Iní využijú možnosti glazúr pre tvorbu keramického obrazu.
Priestory Schaubmarovho mlyna ponúkajú možnosť na predstavenie témy, ktorá v skutočnosti má veľký potenciál a šírku. Vzhľadom na priestorové obmedzenie boli vybraté od každého autora jeho kľúčové diela, prevažne zo zbierok SNG. Výstava má reprezentatívny charakter, ukazuje v takomto rozsahu veľmi veľa z rozmanitosti keramickej tvorby.
Slovenská keramika vznikala v protirečivých podmienkach. Na jednej strane absentovalo na Slovensku v tejto oblasti vysokoškolské vzdelávanie, na druhej strane do roku 1989 boli možnosti tvorby a prezentácie pre autorov veľmi priaznivé. Pravidelné prehliadky úžitkového umenia umožňovali predstavenie aktuálnej tvorby na verejnosti a predajne Diela zabezpečovali trvalý kontakt so zákazníkmi. Rovnako aj monumentálna tvorba bola v pozornosti teoretikov, ktorí pravidelne vo Výtvarnom živote reflektovali jej aktuálny stav. Keramika bola síce vyčlenená do úžitkového umenia, čo predstavovalo istý hendikep, ale niekedy tiež oslobodenie od cenzúry, napríklad aj v tvorbe do architektúry. Situácia sa zmenila po roku 1990, keď toto odčlenenie predstavuje už len záťaž a deformuje celkový prehľad umenia. Mnohí autori aj autorky by mali byť bez zaváhania zaradení na výstavy sochárskej tvorby, ale nedialo sa to. V skutočnosti je to nelogické, hlina je sochárske médium ako každé iné, glazovanie prináša ešte ďalšie výrazové možnosti. Jednoducho keramika je pre mnohých autorov socha a mala by tam byť aj automaticky zaradená. Tento fakt odhalila aj prehliadka v Schaubmarovom mlyne.