Designum 2/2020

HUMAN-CENTERED DESIGN - stále aktuálny rámec v dizajne

HUMAN-CENTERED DESIGN - stále aktuálny rámec v dizajne

Elena Farkašová

Termín human-centered sa začal používať v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia v súvislosti s vývojom interaktívnych systémov. Dnes human-centered design (HCD) už predstavuje tradičný prístup, ktorý sa uplatňuje v rôznych oblastiach ako napríklad manažment, dizajn či pri riešení sociálnych problémov. Jeho špecifikum spočíva v tom, že dôsledne vnáša ľudskú perspektívu do všetkých krokov v celom procese riešenia problému.

Renesanciu ľudskosti možno spájať s ambíciou smerovať spoločenský vývoj k vízii udržateľnej, eticky a kultúrne vyspelej demokratickej spoločnosti, založenej na ľudsko-právnom modeli fungovania a na myšlienkach sociálnej inklúzie. V praxi to okrem iného predstavuje nevyhnutnosť zabezpečiť rovnosť príležitostí minoritných skupín obyvateľstva vo vzťahu k majoritným, akceptovať rôznorodosť a individualitu ľudí, posilňovať práva a aktívnu participáciu všetkých členov spoločnosti na ekonomickom, sociálnom, politickom a kultúrnom živote. V súlade s uplatnením ľudsko-právnych princípov by mal mať každý človek možnosť uplatniť svoj ľudský potenciál bez ohľadu na vek, pohlavie alebo trvalé či dočasné funkčné obmedzenia. Na podporu týchto princípov boli od prelomu milénia prijaté viaceré medzinárodné, európske a aj národné dokumenty, ktoré nielen deklarujú práva a slobody, ale aj garantujú príležitosti a dohliadajú na práva ľudí s rôznymi limitmi. Ich implementácia do právnych predpisov, noriem a medzinárodných štandardov dnes už o čosi naliehavejšie modifikuje existujúce rámce, ktoré determinujú dizajnérsku tvorbu. Pri vytváraní prostredia, produktov, služieb, informačných a komunikačných systémov sú používané metódy a prístupy, ktoré zohľadňujú diverzitu užívateľov, akceptujú heterogénnosť ľudských potrieb, nárokov a schopností.

V uvedenom kontexte predstavuje humánnocentrická tvorba rámec (nielen) dizajnérskeho prístupu k vývoju produktov, služieb, prostredia či systémov, ktorého cieľom je urobiť ich univerzálne prístupnými, použiteľnými a užitočnými s ohľadom na požiadavky a potreby všetkých používateľov. Stredobodom záujmu je človek, rešpektovanie jeho individuálnej hodnoty a jeho osobných ľudských hodnôt. K dosiahnutiu tohto cieľa má prispieť prehĺbenie a aplikácia znalostí o ľudských faktoroch – zohľadnenie ergonómie, informácií o používateľoch, o ich obmedzeniach, ale aj možnostiach, znalostiach, používateľských technikách atď. Základom všetkých krokov na ceste k riešeniu je dôsledné uplatnenie ľudskej perspektívy. Prínosom je zlepšenie účinnosti a efektívnosti riešení, zvýšenie spokojnosti používateľov, blahobytu, prístupnosti a udržateľnosti, ako aj predchádzanie ich možným nepriaznivým dôsledkom na jednotlivca a na celú spoločnosť – ľudské zdravie, bezpečnosť, výkon, sociálnu nesúdržnosť či exklúziu.

Humánnocentrická tvorba je často oceňovaná práve pre jej schopnosť aktívne riešiť problémy sociálnej inklúzie. V súčasnosti pojem Human-Centered Design  zastrešuje celý rad dizajnérskych metód, prispievajúcich k vytváraniu inkluzívneho / univerzálneho prostredia a produktov. V tejto súvislosti sú skloňované najmä pojmy:

-       univerzálny dizajn (Universal Design),

-       dizajn pre všetkých (Design for All),

-       inkluzívny dizajn (Inclusive Design),

-       dizajn pre všetky vekové kategórie (Life-span Design, Transgeneration Design),

-       bezbariérový dizajn (Barrier-free Design, Accessible Design).

-       používateľsky prívetivý dizajn (People-Friendly Design, User Friendly Design).

Rozdielna terminológia a obsahové nuansy súvisia s kultúrno-geografickým a historickým pozadím ich vzniku v rôznych krajinách, pričom začiatok evolúcie smerom k inkluzívnemu dizajnu možno hľadať už v päťdesiatych rokoch 20. storočia.