Designum 2/2020

Od exkluzivity po devalváciu – materiál ako dôležitá súčasť tvorby dizajnu

Od exkluzivity po devalváciu – materiál ako dôležitá súčasť tvorby dizajnu

Maroš Schmidt

Slovenské centrum dizajnu (SCD) pracuje v rámci Výskumno-vývojového oddelenia (VVO) Inolab na budovaní knižnice materiálov LOMA.

Vznik a fungovanie výskumno-vývojového oddelenia SCD Inolab je jedným zo základných krokov na naplnenie stratégie zmysluplného rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku a kľúčovou platformou na profesionalizáciu výstupov aplikovaného výskumu v oblasti dizajnu.

Budovanie knižnice materiálov je nosným projektom Inolabu. Výskum materiálov prebieha na úrovni interných pracovníkov SCD, expertov zo SAV, profesionálov z prostredia vývoja experimentálnych polymérov a študentov vysokých technických a výtvarných škôl. Práve vďaka vysokým školám prichádzame do kontaktu s netradičnými ideami a inovatívnymi materiálmi. Chceme byť pre školy partnerom, ktorý dokáže za účasti ostatných spolupracovníkov z vedy, výskumu a praxe korigovať študentské výstupy, prípadne hľadať vhodných výrobcov na zavedenie experimentálnych materiálov do sériovej produkcie.

Spoluprácu na rôznych úrovniach neustále rozširujeme a skvalitňujeme. Inštitucionálne prepojenie s profesionálnym prostredím nám dáva široké možnosti výskumu, ako aj obstaranie a detailné popísanie zaujímavých vzoriek. Zástupcom akademického prostredia v projekte LOMA je Martin Balog z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV a Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, vedúci laboratória Ľahkých materiálov a kompozitov pripravených práškovou metalurgiou. Inicioval výskumné spolupráce a aktívne sa zúčastňoval na výskume a vývoji rôznych výrobkov z nekonvenčných kompozitných materiálov s kovovou matricou na aplikácie v jadrovom a automobilovom priemysle, dentálne implantáty, ultraľahké supravodiče atď. V knižnici materiálov je zodpovedný za kovové materiály. V úvodnej fáze spracoval konvenčné kovy a zliatiny ako sú železo (oceľ), hliník, meď, horčík, olovo, titán, volfrám, mosadz, bronz, nikel, zinok a nerez). Do knižnice postupne zaraďoval aj nekonvenčné, pokročilé materiály, ako sú penový hliník, supravodivý drôt borid horečnatý (MgB2) + HITEMAL®, grafit, kovové sklo BMG Vitreloy a uhlík-uhlík kompozit. Spolupracovníci z profesionálneho prostredia vývoja Vlasta Kubušová a Miroslav Král z crafting plastics! studio sa primárne zameriavajú na cirkulárny materiálový dizajn a výskum a aplikovanie inovatívnych udržateľných materiálov do praxe. V rámci experimentálnej časti materiálovej knižnice majú za úlohu získať a spracovať materiálové vzorky zo špecializovaných laboratórií, od dizajnérov či dizajnérskych štúdií, ktoré reagujú na ekologickú, ekonomickú alebo spoločenskú hodnotu materiálov. Mnoho z nich reflektuje neefektívny a neokologický súčasný stav používaných materiálov novými, prekvapujúcimi riešeniami. Naším zámerom je získať napríklad materiály, ktoré absorbujú C02, ako svoj základ využívajú morské riasy alebo huby, náhrady kože využívajúce bakteriálnu celulózu, odpadové streamy poľnohospodárstva alebo materiály, ktoré pomáhajú navrátiť biodiverzitu vďaka pestovaniu zabudnutých odrôd kukurice a pod.

LOMA prehľadne dokumentuje vzorky materiálov, ich výskyt, výrobu, vlastnosti, využitie a príklady výrobkov. Cieľom knižnice je v prvej fáze zozbierať a zdokumentovať 100 vzoriek klasických a experimentálnych materiálov a k nim prislúchajúcich výrobkov alebo ukážok využitia daného materiálu, pokiaľ také existujú. Na tento cieľ máme vybudované vlastné, originálne systémy uloženia a prezentovania vzoriek a výrobkov. V ďalšej fáze sa chceme priblížiť k číslu 1 000 vzoriek, čo si bude vyžadovať väčšie priestorové nároky, ako aj dobudovanie prezentačných policových a šuflíkových systémov.

Jednotlivé vzorky materiálov sú adjustované na tabuľkách - sendvičových doskách, ktoré sa vyznačujú veľmi nízkou hmotnosťou a veľkou pevnosťou v ohybe. Biela tabuľka je zložená z dvoch krycích vrstiev z hliníku s hrúbkou 0.3 mm a jadra z polyetylénu. Na každej tabuľke je vytlačený základný popis materiálovej vzorky v slovenčine a angličtine a QR kód s odkazom na rozšírenú charakteristiku v digitálnej databáze, kde sa nachádza aj bohatý fotografický materiál výrobkov z daného materiálu. Ak je to možné, každá materiálová vzorka má rozmer 7 x 7 x 2 cm. Vďaka zhodnému objemu vzoriek môžeme priamo na mieste porovnať napríklad ich váhu. K jednotlivým vzorkám priraďujeme príklady ich použitia, ktoré reprezentujú konkrétne fyzicky prítomné výrobky prepojené s materiálovou vzorkou alfanumerickým kódom. Vzorky delíme podobne ako v iných knižniciach do 8 skupín, ktoré sú opísané vyššie, vyčleňujeme však základnú nadskupinu – experimentálne materiály, ktorá sa delí rovnako ako bežné materiály na 8 skupín. Momentálne spracúvame kovy, polyméry a materiálové výsledky procesov v rámci bežných aj experimentálnych materiálov.