Designum 3/2016

online Designum 3/2016

Možnosti vizuálnych štúdií. 1. časť

Možnosti vizuálnych štúdií. 1. časť

Jana Oravcová

Rozhovor s Martou Filipovou nielen o antológii.
Medzi prvé knihy o štúdiách vizuálnej kultúry vydané v (česko)slovenskom, resp. stredoeurópskom priestore patrí bezpochyby antológia Možnosti vizuálnych štúdií, s podtitulom Obrazy – texty – interpretácie, ktorá sa zaoberá podobami štúdií vizuálnej kultúry, ale aj interpretáciami rôznych druhov obrazov, od komiksu, digitálnej fotografie cez mapy a vedeckú ilustráciu až po umelecké diela. Jej editormi a autormi úvodných štúdií sú v Británii žijúci Marta Filipová a Matthew Rampley. O tom, že vizuálne štúdiá premenili dejiny umenia a interpretáciu vizuálnych obrazov, že vymedzili nové pole pre skúmanie vizuálna nielen v rámci umenia, niet dnes azda pochýb. 
Jeden z dôvodov vzniku disciplíny nazvanej mnohými pojmami – vizuálne štúdiá, image theory, bildwissenschaft atď., predstavuje podľa Mattewa Rampleyho "názor, že dejiny umenia neposkytujú dostatočnú paradigmu na pochopenie vizuálnych reprezentácií, a jednak tvrdenie, že obrazy získali v priebehu20. storočia kultúrny a sociálny význam, ktorý si vyžaduje novú, kriticky prehodnotenú pozornosť“. Nemyslíte si, že od času, keď prišiel Hans Belting s konštatovaním, že „umenie zodpovedalo rámcu dejín genia, pokiaľ sa mu stále znova prispôsobovalo“, uplynulo dostatočne veľa času a vizuálne štúdiá už v tomto procese zohrali svoju rolu a stali sa v určitom zmysle „mainstreamom“?
Škála vizuálnych reprezentácií, ktorými sa môžu vizuálne štúdiá zaoberať, sa môže zdať nekonečná. Je zaujímavé, že samotný názov vizuálne štúdiá má formu množného čísla – nejde teda o štúdium jediné, ale o štúdiá pluralitné, s množstvom trendov líšiacich sa podľa prostredia, v ktorom sa vizuálno študuje. Mňa osobne tak zaujímajú predovšetkým vizuálne štúdiá, ktoré sú nejakým spôsobom previazané so štúdiom umenia a jeho históriou a odtiaľ k nim tiež pristupujem.