Designum 3/2019

Čo Bauhaus dal a čo vzal

Čo Bauhaus dal a čo vzal

Jan Michl

Sto rokov od vzniku najvplyvnejšej modernistickej školy

Možno s istotou povedať, že meno Bauhaus je dnes známe veľkej väčšine dospelých na Slovensku a v Česku. Avšak iba asi tak jedno, možno dve percentá z nich si spája Bauhaus nielen so švajčiarskym obchodným reťazcom s tovarom pre domácich majstrov, dom a záhradu, ale aj so supervplyvnou nemeckou modernistickou školou dizajnu a architektúry z obdobia po prvej svetovej vojne. Nie je však pochýb, že práve čitatelia časopisu Designum patria k tomu malému percentu, ktoré o Bauhause veľa vie, a tiež vie, že práve Bauhaus dal svetu dnešnú všadeprítomnú abstraktnú, minimalistickú estetiku. Možno sa preto bez váhania pustiť do vysvetlenia, prečo sa autor tohto článku domnieva, že v súvislosti so stým výročím vzniku Bauhausu nie sú dôvody iba na oslavy toho, čo Bauhaus dal, ale aj na zváženie dôsledkov sedemdesiat rokov dlhého vplyvu tejto poprednej modernistickej inštitúcie - dôsledkov toho, čo Bauhaus vzal.

*

Sústredím sa tu iba na jednu stránku ďalekosiahleho vplyvu tejto školy – na dosah bauhausovského chápania vlastnej novej estetiky. Bauhaus totiž zavrhol dovtedy úplne základný pojem pedagogiky dizajnu a zároveň ho vylúčil aj z interného diskurzu o dizajne i architektúre. Práve to možno považovať za kľúč k enormnému vplyvu tejto školy, ako aj za jej najproblematickejší dôsledok.
O čo ide? Mám tu na mysli zavrhnutie pojmu štýlu a celkovo potrebu štýlového rozhodovania.
Čitateľ asi neveriacky zagúľa očami: nie je pojem štýlu niečo celkom prekonané, starodávne, predmoderné? Nepatrí ten pojem niekam do predminulého storočia? A nevystačíme si s modernými, vecnými pojmami ako forma alebo estetika?
Práve že nie. Keby dizajn bol druh voľného umenia, teda činnosťou, ktorej cieľom je vytvárať formy kvôli samotným formám či usilovať sa o estetické riešenie kvôli samotnej estetike, asi by sme s takými pojmami vystačili. Ale ako je známe, nie je to tak. Dizajn je profesia a zmyslom každej profesie je, priamo alebo nepriamo, služba iným skupinám ľudí, v tomto prípade odlišným skupinám ako sú dizajnéri a architekti. Predtým túto službu taktne pripomínal práve pojem štýlu, chápaný ako záležitosť vhodnej voľby. S tým, ako Bauhaus a neskôr Bauhausom inšpirované modernistické školy po polovici minulého storočia hodili pojem štýlu cez palubu, preletela cez palubu aj dizajnérova tradičná zodpovednosť za vhodnosť či nevhodnosť ním zvolených estetických riešení z hľadiska daného kontextu. Estetické riešenia dizajnérov sa v dôsledku tejto radikálnej zmeny začali obracať predovšetkým k ich vlastným výtvarným preferenciám. Pokiaľ ide o estetiku, dizajnéri odteraz pracovali obrátení chrbtom k publiku. To by sám osebe nebol problém, keby vysoké školy vychovávali ešte iných, nielen takto obrátených architektov a dizajnérov. Tak to ale nebolo. Modernistický idióm mal posledných sedemdesiat rokov, takmer na spôsob vlády jedinej strany, na vysokých školách dizajnu a architektúry v podstate monopolné postavenie.

Prečo bol pojem štýlu zavrhnutý a odhodený? Jedným dôvodom bolo, že podľa modernistov (tj. prívržencov myšlienky, že moderná doba musí mať výhradne svoju vlastnú estetiku) nebol už pojem štýl potrebný. Tvary a celkovo estetika vecí aj budov mali teraz, v každom jednotlivom prípade vyplynúť z funkčných, konštrukčných, materiálových, výrobných či iných mimoestetických určení. Najvyšším zmyslom práce dizajnérov aj architektov podľa modernistov teraz bolo vyjsť v ústrety údajnému historickému nároku modernej doby na vlastný estetický výraz. Ten musel byť nielen úplne odlišný od všetkých predchádzajúcich štýlových epoch, ale zároveň, údajne tak ako ony, určený iba povahou vlastnej doby. Odtiaľ dôraz na určujúcu tvarovú rolu nových funkcií, konštrukcií, technológií atď. - a nezáujem o pojem štýlu.