Designum 4/2018

Fonts SK. Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku / Digitised type design in Slovakia

Fonts SK. Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku / Digitised type design in Slovakia

Zdeno Kolesár

Tvorba písma má na Slovensku len skromnú históriu, až v nedávnom období sa slovenskí dizajnéri Andrej Krátky, Peter Biľak, Ján Filípek, Ondrej Jób a niekoľko ďalších začali uplatňovať aj na medzinárodnej scéne.
Priradiť k nim možno aj Samuela Čarnokého, ktorý v tejto oblasti dosiahol rovnako pozoruhodné výsledky. Ako pedagóg sa zaslúžil aj o to, že dnes sa popri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave formuje ďalšie centrum vzdelávania dizajnérov písma na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. To, že je aj píšucim dizajnérom, osvedčil v publikácii Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska (2014) alebo v dizertačnej práci venovanej tvorbe písma na Slovensku, za ktorú v roku 2016 získal Národnú cenu za študentský komunikačný dizajn. Recenzovaná publikácia na ňu nadväzuje, pričom v titule deklarovanú tvorbu písma digitálnymi nástrojmi na Slovensku uvádza do širších historických súvislostí a venuje sa aj jej presahom do medzinárodného kontextu.

Autorom úvodnej state s cennými osobnými spomienkami je prvý slovenský vysokoškolský profesor grafického dizajnu a zároveň etablovaný historik tejto disciplíny Ľubomír Longauer. Komentuje zárodky domácej tvorby písma a detailnejšie sa venuje obdobiu, keď okruh jeho študentov na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení s pomocou Andreja Krátkeho, absolventa ateliéru tvorby písma Jana Solperu na pražskej Vysokej škole umeleckopriemyselnej. Kniha Samuela Čarnokého teda ponúka pohľad na slovenskú digitálnu tvorbu písma z viacerých zorných uhlov a perspektív. Výsledkom je však kompaktná publikácia, ku ktorej sa budú odborníci vracať ako k základnému zdroju informácií, k čomu iste prispeje preklad kompletných textov do angličtiny. Môže však osloviť aj širšiu verejnosť a priblížiť jej podstatu často „neviditeľnej“ dizajnérskej disciplíny.