Designum 4/2020

Critical Daily – inovatívna platforma kritického dizajnu

Critical Daily – inovatívna platforma kritického dizajnu

Barbora Krejčová

V roku 2018 vznikol na Slovensku medzinárodne orientovaný online projekt na podporu kritickej praxe v grafickom dizajne Critical Daily. Autorkou a zakladateľkou projektu je Katarína Balážiková, grafická dizajnérka a pedagogička na Katedre vizuálnej komunikácie na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.

Critical Daily je takzvaný blogzin, platforma pre vizuálny žurnalizmus, ktorá funguje ako otvorený archív a informačný a vzdelávací priestor. Cieľom platformy je zvýšiť povedomie širšej verejnosti o grafickom dizajne a poskytnúť priestor samým dizajnérom a dizajnérkam na vyjadrenie kritického postoja ku grafickému dizajnu. Projekt poukazuje na to, že rozličné spoločenské otázky možno reflektovať aj pomocou nástrojov a metód grafického dizajnu. Tento prístup je vo svete, najmä v akademickom prostredí veľmi rozšírený a je signálom dôležitej transformácie, ktorou prechádza oblasť dizajnu v súčasnej spoločnosti. Platforma sa snaží zvyšovať aj povedomie o kritickej a angažovanej praxi v grafickom dizajne. Prezentuje grafické dizajnérky a dizajnérov ako indikátorov zmien, diskusií a vyjadrení aktivistických či občianskych postojov. „Pod pojmom grafický dizajn si zväčša predstavujeme zaužívanú definíciu, ktorú poznáme od čias modernizmu – grafický dizajn ako remeslo, produkt alebo službu, ktorá sa snaží čo najjasnejšie preniesť informáciu. Proces, v ktorom má byť dizajnér iba sprostredkovateľom informácie. V súčasnej dobe je bežné dennodenne komentovať realitu na sociálnych sieťach. Tu sa sám dizajnér môže stať komentátorom. Napriek tomu si väčšina grafických dizajnérov stále necháva pri svojej profesionálnej práci odstup od obsahu, ktorý komunikujú,” spomína v písomnom rozhovore Katarína Balážiková.     

Projekt Critical Daily poskytuje ľuďom, ktorí pôsobia v oblasti grafického dizajnu alebo tento odbor študujú, aby na spoločnú platformu pridávali do databázy vlastné angažované a kritické projekty či recenzovali zaujímavé projekty iných dizajnérov a dizajnérok. Čo však znamená kritická prax v dizajne? Kritika je žáner, ktorého zastúpenie nájdeme v umení i literatúre a znamená odborné posúdenie, zhodnotenie alebo usmernenie. Pojem kritiky je zaužívaný predovšetkým v (negatívnom) zmysle odhaľovania nedostatkov či spochybňovania. Ako Katarína Balážiková zdôrazňuje, „proces dizajnovania je s kritikou úzko spätý. Kritika je prirodzene prítomná v celom procese tvorby dizajnu, napríklad prostredníctvom kritického myslenia. To však nemusí znamenať, že niečo kritizujeme, dôležité je skôr to, že niečo prehodnocujeme, skúmame, posudzujeme a formulujeme si vlastný názor. Kritický dizajn znamená niečo spochybňovať – témy, postupy, samých seba, dizajn ako taký”.      

Téme kritickej praxe v grafickom dizajne sa Katarína Balážiková venovala vo svojej dizertačnej práci. Vysvetľuje v nej, že kritická prax sa od tradičnej vymedzuje tým, že dizajnérka či dizajnér nezastáva nezaujatú, neutrálnu pozíciu. Priamo vstupuje do komunikovaného obsahu stáva sa jeho spoluautorom.