Designum 4/2020

Národná cena za komunikačný dizajn 2020. Veľké zmeny a rekordný počet prihlásených prác.

Národná cena za komunikačný dizajn 2020. Veľké zmeny a rekordný počet prihlásených prác.

Barbora Krejčová

Národná cena za dizajn (NCD) je prestížna súťaž udeľovaná už od roku 1993. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenské centrum dizajnu (SCD). Udeľovanie tejto ceny je najvyššou formou ocenenia a prezentácie v oblasti dizajnu na Slovensku. 

Z archívu, ktorý je dostupný na web stránke Slovenského centra dizajnu, možno stručne zrekonštruovať vývoj Národnej ceny za dizajn od roku 1999. Historicky sa cena udeľovala skôr v neprospech komunikačného dizajnu. Medzi rokmi 1999 až 2003 bolo udelených osem cien v oblasti produktového dizajnu, ale iba štyri ceny v oblasti komunikačného dizajnu. V roku 2005 bola súťaž vypísaná podľa nového štatútu a do roku 2011 boli ceny v štyroch kategóriách udeľované rovnomerne. Zaujímavá situácia nastala v roku 2013, keď sa porota rozhodla v súlade s novými štatutárnymi podmienkami neudeliť cenu komunikačnému dizajnu. Udelené tak bolo jedno ocenenie v kategórii produktový dizajn a päť Cien za dizajn (bez prívlastku), z ktorých len dve mali charakter komunikačného dizajnu. V roku 2015 prešiel projekt zásadnou zmenou, keď sa pôvodná bienálna periodicita rozdelila – v párnych rokoch sa začala udeľovať cena za komunikačný dizajn a v nepárnych rokoch cena pre oblasť produktového dizajnu. Národná cena za dizajn v kategórii komunikačný dizajn zostala preto od roku 2011 až do roku 2016 neudelená.      

13. ročník súťaže v roku 2016 bol po prvýkrát v histórii venovaný výlučne hodnoteniu, oceňovaniu a propagácii komunikačného dizajnu (v troch súťažných kategóriách: profesionálny komunikačný dizajn, študentský komunikačný dizajn, experimentálny komunikačný dizajn). Národná cena za komunikačný dizajn si od toho roku začala nanovo získavať záujem dizajnérskej obce. Hneď v nasledujúcom ročníku prišla NCD s ďalšou zmenou – organizátori začali na spoluprácu prizývať externých kurátorov a kurátorky. V roku 2018 bola kurátorkou dizajnérka Eva Kašáková, kurátorom aktuálneho 17. ročníka Národnej ceny za dizajn je grafický dizajnér a kultúrny organizátor Boris Meluš. V spolupráci s organizačným tímom zrealizovali v súťaži viacero dôležitých zmien, ktoré sa aj v kontexte krátkeho pohľadu do histórie javia ako zásadné a veľmi prospešné pre budúcnosť tejto ceny.     

Pôvodné tri oceňované kategórie (profesionálny dizajn, študentský dizajn a dizajn s pridanou hodnotou) sa tento rok rozšírili až na jedenásť: Identita, Kampaň, Knihy a publikácie, Digital, Animácia a video, Priestor, Písmo, Obal a objekt, Plagát a vizuál, Nové horizonty, Študentský dizajn. Nová štruktúra súťažných kategórií má zohľadňovať aktuálnu dizajnérsku tvorbu v oblasti komunikačného dizajnu. Zároveň s novými kategóriami pribudli  aj ďalšie ocenenia a špeciálne uznania, ktoré sa udeľujú súhrnne vo všetkých súťažných kategóriách: Cena pre osobnosti dizajnu – Etablovaný dizajnér, Nový zjav, Cena za dlhodobý kultúrny prínos v oblasti dizajnu a Cena za dlhodobý hospodársky prínos v oblasti dizajnu. Špeciálne uznania boli udeľované v kategóriách: za vynikajúce ilustrácie v kontexte komunikačného dizajnu, za dizajn s ekologickým prínosom, za dizajn so spoločenským prínosom a za inovatívny dizajn. Porota spolu udelila 11 hlavných cien, 4 ceny pre osobnosti dizajnu a 7 špeciálnych uznaní.      

Súčasná pandémia koronavírusu si vyžadovala, aby tím NCD promptne reagoval na rozličné vynútené zmeny. Pôvodne plánované otvorenie výstavy sa z októbra posunulo až na 26. novembra 2020. Organizátori sa museli vzdať obľúbeného galavečera spojeného s odovzdávaním cien, vyhlásenie ocenení sme však mohli sledovať online 10. decembra 2020.