Designum - predplatitelia zo zahraničia (vrátane ČR)

Predplatné za Designum č. 1-4/2020 (vrátane poštovného) je vo výške 15.- €

Banka príjemcu/Beneficiary's bank:
ŠTÁTNA POKLADNICA
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

BIC/SWIFT**: SPSRSKBAXXX

Číslo účtu príjemcu/Beneficiary's account number IBAN**:
SK50 8180 0000 0070 0007 0238

Názov účtu príjemcu/Beneficiary's account name –
SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU
(overte u príjemcu/verify with the beneficiary - payment receiver)

Adresa príjemcu/Beneficiary's address:
JAKUBOVO NÁM. 12, 814 99 Bratislava
Kód krajiny/Country code: SK
Účel prevodu/Remittance information : Designum 2020 /prípadne uviesť len variabilný symbol:12342020

UPOZORNENIE:
Pre identifikáciu platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z vášho účtu je nevyhnutné,
aby ste nám zaslali  informáciu o uskutočnení úhrady na marketing@scd.sk

Údaje musia obsahovať číslo účtu a presnú adresu, na ktorú budeme časopis doručovať.

Kontakty:
tel.: + 421 2 204 77 319
e-mail: marketing@scd.sk


V prípade, že požadujete doručovať Designum do zahraničia, a máte zriadený bankový účet v SR, môžete predplatné uhradiť aj nasledovným spôsobom: 

Stačí poukázať na náš bankový účet sumu 15 € a to:

  • poštovou poukážkou U alebo
  • bezhotovostným bankovým prevodom

Doplňujúce potrebné  informácie pre realizáciu  úhrady:

Adresa:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. č. 12, P. O. Box 131
814 99  Bratislava

banka: Štátna pokladnica
číslo bankového účtu: 7000070238/8180 
variabilný symbol pre rok 2016: 12342019
konštantný symbol: 0308
Účel platby: Designum 2020
do Poznámky/Správy pre prijímateľa uveďte svoje:  meno/názov firmy

UPOZORNENIE:
Pre identifikáciu  vašej platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z  vášho účtu je nevyhnutné, aby ste nám zaslali  informáciu o uskutočnení úhrady s uvedením svojho čísla účtu a  svojej presnej adresy, na ktorú  vám budeme časopis doručovať.
Informáciu o uskutočnení bezhotovostnej platby môžete zasielať nasledovným spôsobom:

e-mail:  marketing@scd.sk
tel.: + 421 2 204 77 319 - redakcia
poštou: Slovenské centrum dizajnu, Redakcia Designum , Jakubovo nám.  č. 12, P.O.BOX 131, 814 99 Bratislava