Štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry – dizajn a multimédiá

Štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry – dizajn a multimédiá

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej „MK SR“) v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“) vykonáva každoročne dlhodobé štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry prostredníctvom výkazov Kult. Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s MK SR na obdobie troch rokov. Program štátnych štatistických zisťovaní sa vydáva vyhláškou a je povinné pre špecifikované oblasti.
V roku 2018 boli schválené dva nové výkazy Kult (MK SR) 20–01 o multimédiách a Kult (MK SR) 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach. Spracovateľom týchto výkazov sa stalo Slovenské centrum dizajnu (SCD). Pilotný zber v danej oblasti sa uskutoční v marci 2019!
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špecializovaných dizajnérskych činnostiach a multimédiách na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. Cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti dizajnérskych činností a multimédií na domácom i zahraničnom trhu, zistiť reálny stav domácej scény, zmapovať úspešnosť slovenských dizajnérov doma aj v zahraničí a dokázať, že oblasť umenia, kultúry, technológií a duševného vlastníctva má vysokú hodnotu a potrebuje podporu.
Štatistický výkaz sa týka všetkých právnických a fyzických osôb, ktoré podnikajú v oblasti špecializovaných dizajnérskych činností a multimediálnych činností podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktoré sú zahrnuté v štatistickom formulári. Podrobný popis ako formulár vyplniť, nájdete v metodických pokynoch, ktoré sú súčasťou formuláru.
Ak ste zvedavá/ý ako vyzerá formulár príslušného štatistického výkazu, jeho vzor si môžete stiahnuť na stránke MK SR.
Pozor!!! Pdf NEVYPĹŇAJTE. K účasti na štatistickom zbere budete vyzvaná/ý!
Ďakujeme za spoluprácu!