Ponuka pracovnej pozície: Špecialista/špecialistka pre dizajn a multimédiá

Ponuka pracovnej pozície: Špecialista/špecialistka pre dizajn a multimédiá

Definícia pracovnej pozície, náplň práce, informácie o pracovnom mieste:
– Odborný pracovník v oblasti štatistiky pre dizajn a multimédiá, ktorý spracúva výkazy KULT 20–01 o multimediálnom priemysle a KULT 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach.
– Spracúva a vyhodnocuje štatistické súbory na základe podrobnej analýzy vzájomných vzťahov v sledovaných dátach štatistickými metódami.
– Vypracúva posudky a stanoviská k štatistickým výsledkom a sleduje vývojové trendy.
– Tvorí metodické pokyny pre vypĺňanie štatistických výkazov.
– Pripravuje podklady a odborne spracúva štatistické výkazy, kontroluje správnosť a úplnosť štatistických výkazov.
– Spracúva odborné komentáre, posudky a stanoviská k štatistickým výsledkom a vývojovým trendom.
– Tvorí výstupné analýzy zo štatistických zisťovaní/výsledkov.
– Formálne a obsahovo kontroluje vstupné materiály do štatistického zisťovania.
– Eviduje a aktualizuje údaje o respondentoch.
– Komunikuje s respondentmi štatistického zisťovania za účelom zvyšovania kvality a komplexnosti údajov.
– Vytvára špecializované katalógy a databázy.
– Udržiava slovník kľúčových slov pre informačný systém.
– Spracúva dáta prostredníctvom informačných a komunikačných systémov (aplikáciou príslušných metód, postupov a nástrojov).
– Usporadúva a štruktúruje dáta spojené i popisom dokumentov (vytvorenie a používanie nástrojov, prostredníctvom ktorých je možné získať prístup k dátam, dokumentom a referenciám (odkazom)
– Formálne a obsahovo analyzuje dokumenty, menná a vecná katalogizácia dokumentov (s použitím príslušných národných a medzinárodných noriem a štandardov)
– Vyhľadáva a identifikuje rôzne typy externých aj interných informačných zdrojov, bibliografických a faktografických informácií, overuje ich relevantnosť, hodnovernosť a kvalitu.

Ponúkaný plat:
Podľa vzdelania a praxe v zmysle zákona č. 553/20013 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme  v platnom znení a prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 359/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Ponúkame platovú triedu 10, platový stupeň v závislosti od praxe. 

Nástupná mzda (brutto): minimálne800 €, po skončení skúšobnej doby navýšenie osobného príplatku.
Mzda bude prispôsobená skúsenostiam uchádzača. 

Termín nástupu do práce: 
ihneď, prípadne podľa dohody

Druh pracovného pomeru: 
hlavný pracovný pomer – celý úväzok

Požiadavky na zamestnanca
Požadované vzdelanie: 
Vysokoškolské vzdelanie so zameraním na humanitné vedy alebo na štatistické zisťovanie so vzťahom ku kultúre a prax v danej oblasti min. 3 roky

Jazykové znalosti: 
anglický jazyk

Všeobecne požadované znalosti: 
Aktívna komunikácia, schopnosť analyzovať a riešiť problémy, samostatnosť a aktívny prístup k práci, záujem o oblasť dizajnu a kultúry, z dôvodu, že ide o zavedenie nového štatistického zisťovania, ktoré doteraz nebolo v rezorte kultúry realizované a ktorého spracúvanie bude vytvorené a zavedené do praxe. Nový pracovník bude musieť vytvoriť metodické prostredie pre tieto štatistické zisťovania, nastaviť parametre výkazov a definovať respondentov, ale i propagovať nový typ výkazov, vytvárať podmienky na ich úspešné zavedenie a aktívne zaangažovať cieľové skupiny.

Informácie o spoločnosti:
Sme príspevková organizácia, pôsobiaca v rezorte Ministerstva kultúry SR od roku 1991. Naším poslaním je získavanie, uchovávanie a šírenie informácií o dizajne ako trvalá informačná podpora rozvoja dizajnu v Slovenskej republike. Viac info na www.scd.sk.

Uchádzači o pracovnú pozíciu môžu doručiť svoju žiadosť a profesijný životopis:
– mejlom na adresu: Ing. Lenka Obselková: lenka.obselkova@scd.sk a sekretariat@scd.sk do 24. augusta 2018.