Výzva MK SR pre kultúrny a kreatívny priemysel

Výzva MK SR pre kultúrny a kreatívny priemysel

Uzávierka: 28. február 2017 (utorok), 23:55
Miesto: Slovensko

Ministerstvo kultúry SR ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3 (PO3): Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Výzva bude otvorená do 28. februára 2017 a žiadatelia budú môcť na realizáciu svojich projektov získať podporu až do výšky 200 000 €.
Špecifickým cieľom výzvy je podpora udržateľnej zamestnanosti a tvorby pracovných miest v kultúrnom a kreatívnom priemysle vytvorením priaznivého prostredia pre rozvoj kreatívneho talentu a netechnologických inovácií.
Výzva je zameraná na podporu prístupu k hmotným a nehmotným aktívam malých a stredných podnikov v kultúrnom a kreatívnom sektore pre účely tvorby pracovných miest.

Poskytovateľom je Ministerstvo kultúry SR (sprostredkovateľský orgán).
Dátum uzavretia výzvy je 28. február 2017.

Bližšie informácie: 
http://new.mksr.sk/podpora-projektov-dotacie/irop-po3-mobilizacia-kreativneho-potencialu-v-regionoch-/vyzva-decentralizovana-podpora-2fc.html

Kontakt:
MK SR
Odbor rozvoja kultúry a kreativity
Denisa Zlatá, riaditeľka
+421 2 204 82 902
orkk@culture.gov.sk