Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2016

Výzva na podávanie výstavných projektov na rok 2016

Trvanie: 21. september 2015 - 19. október 2015

Termín uzávierky: 19. 10. 2015

Slovenské centrum dizajnu vyzýva kurátorov, dizajnérov, dizajnérske štúdia a školy k predkladaniu výstavných projektov do Satelitu, galérie dizajnu SCD na rok 2016. SATELIT je výstavný priestor určený na prezentáciu priemyselného, grafického a autorského dizajnu. Pri výbere víťazných projektov budú uprednostňované projetky prezentujúce tvorbu viacerých dizajnérov či štúdií pred monografickými výstavami a projekty viaczdrojového financovania. Výzva je otvorená i pre študentské projekty. Víťazné projekty vybrané odbornou komisiou budú zaradené do výstavného plánu SATELITU na rok 2016.

Podmienky:
• výzva sa vzťahuje len na profesionálnych dizajnérov (študentov a absolventov vysokých škôl so zameraním na dizajn), môžu byť aj zo zahraničia
•  uprednostňované budú projekty s viaczdrojovým financovaním
•  k projektom vybraným na realizáciu bude so žiadateľom uzatvorená zmluva, v ktorej sa zmluvné strany zaviažu k plneniu dohodnutých podmienok

K zaslaným projektom treba pripojiť:
• popis projektu
• životopis
• požiadavky na technické zabezpečenie
• portfólio alebo obrazová dokumentácia predkladaného projektu

Slovenské centrum dizajnu poskytne:
• výstavný priestor SATELIT v Hurbanových kasárňach, Kollárovo nám. 10 v Bratislave
• technické vybavenie v rámci možností SCD
• PR projetku prostredníctvom rozsiahlej databázy kontaktov a webovej stránky https://www.scd.sk/
• oficiálne potvrdenie partnerstva SCD pri získavaní grantov a iných foriem spolufinancovania
• stráženie výstavného priestoru po dobu trvania výstavy

Projekty zasielajte poštou na adresu:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo námestie 12
P.O.BOX 131,
814 99 Bratislava

alebo emailom:
satelit@sdc.sk

Termín uzávierky zasielania projektov: 19. október 2015 (rozhoduje pečiatka pošty). O výsledkoch budú úspešní uchádzači informovaní do štyroch týždňov od zasadnutia komisie.

Viac informácií o Satelite, galérii dizajnu, pôdorys, fotografie nájdete na: www.sdc.sk
Kontaktná osoba: Helena Veličová
projektová manažérka
velicova@sdc.sk
+421 918 110 247