Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017

Výzva na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry SR v oblastiach profesionálneho umenia za rok 2017

Trvanie: 7. december 2017 - 15. január 2018

Minister kultúry Slovenskej republiky v záujme verejného spoločenského uznania výsledkov umeleckej tvorby a podielu na rozvoji umenia v zmysle čl. 4 ods. 1 a ods. 7 Štatútu Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia a jeho dodatku vyhlasuje výzvu na predkladanie návrhov na udelenie Ceny ministra kultúry Slovenskej republiky v oblastiach profesionálneho umenia (ďalej len „cena“).

Minister kultúry môže udeliť cenu v týchto kategóriách:
a) cena za výnimočný prínos v oblasti pôvodnej literatúry a prekladovej tvorby (len autorovi),
b) cena za výnimočný prínos v oblasti divadla a tanca,
c) cena za výnimočný prínos v oblasti hudby,
d) cena za výnimočný prínos v oblasti výtvarného umenia a architektúry,
e) cena za výnimočný prínos v oblasti audiovízie,
f) cena za šírenie dobrého mena slovenského umenia v zahraničí,
g) cena za dlhodobý alebo celoživotný prínos v oblasti umenia,
h) cena za podporu umenia, prezentáciu umenia a propagáciu umenia.

Návrh na udelenie ceny podáva predkladateľ výhradne v písomnej podobe na predpísanom formulári a v zmysle štatútu ceny.

Termín na predloženie návrhov: najneskôr do 15. januára 2018

Adresa na predkladanie návrhov:
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
sekcia umenia a štátneho jazyka
Námestie SNP č. 33
813 31 Bratislava


Ďalšie informácie – formulár aj štatút ceny (+ dodatok) a zoznam doterajších držiteľov ocenenia je zverejnený tu.