O súťaži Národná cena za dizajn

Národná cena za dizajn je prestížna cena, ktorú už od roku 1993 organizuje Slovenské centrum dizajnu. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a SCD.
Udeľovanie Národnej ceny za dizajn je najvyššou formou ocenenia v tejto oblasti tvorivej činnosti v Slovenskej republike.
Do roku 2015 bola súťaž organizovaná bienálne za všetky oblasti dizajnu, no od roku 2015 je v nepárnych rokoch cena udeľovaná za produktový dizajn, v párnych rokoch za komunikačný dizajn.

Cieľom súťaže je:

  • podporiť profesionálnu prácu tvorcov dizajnu a výrobcov v Slovenskej republike,
  • podporiť uplatnenie slovenských dizajnérov, výrobcov a profesionálov pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnom prostredí, špeciálne v rámci Európskej únie,
  • motivovať výrobcov v Slovenskej republike ku kontinuálnej spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi,
  • podporiť rozvoj teórie dizajnu a odbornej publicistiky v tejto oblasti tvorivej činnosti,
  • mapovať, dokumentovať a prezentovať vývoj dizajnu v Slovenskej republike.

Súťaž má 3 súťažné kategórie:

Profesionálny dizajn

V nepárnom roku súťaž hodnotí profesionálny produktový dizajn – výrobky vyrábané sériovo bez ohľadu na veľkosť série a spôsob výroby, ktorých dizajn bol vytvorený pre konkrétneho klienta a ktoré boli uvedené do praxe.
V párnom roku súťaž hodnotí profesionálny komunikačný dizajn chápaný ako výsledky, proces, nástroje, princípy a technológie tvorby určené na sprostredkovanie informácie, ktorých dizajn bol vytvorený pre konkrétneho klienta a ktoré boli uvedené do praxe.
Študentský dizajn
V nepárnom roku súťaž hodnotí študentské projekty z oblasti produktového dizajnu – modely, prototypy, návrhy výrobkov a dizajnové koncepty vytvorené na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí.
V párnom roku súťaž hodnotí študentské projekty z oblasti komunikačného dizajnu,  ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí.
Predmetom hodnotenia sú predovšetkým projekty vytvorené pod vedením pedagógov ako semestrálne, bakalárske, magisterské a dizertačné práce.
Dizajn s pridanou hodnotou
Organizátori chcú touto súťažnou kategóriou oceniť špeciálne dizajn, ktorého významnou vlastnosťou je sociálna alebo ekologická funkcia a ktorý podporuje myšlienky trvalej udržateľnosti a zodpovednosti dizajnérov, výrobcov a klientov.
Do tejto kategórie patria aj výsledky vlastnej iniciatívy autorov – profesionálov alebo študentov (bez objednávky klienta a bez zadania pedagógov), inovatívne dizajnové koncepty a prototypy, či výskumné projekty, ktoré vznikli mimo školského prostredia.

Viac informácií:

ikonka PDF  Štatút súťaže Národná cena za dizajn 2017 [pdf; 279 kB]
ikonka PDF  Informácie o aktuálnom ročníku - súťažné podmienky NCD 2017 [pdf`44 kB] 

Archív minulých ročníkov

 

Kontakt:
Slovenské centrum dizajnu
Jakubovo nám. 12
P.O. Box 131
814 99 Bratislava
ncd@scd.sk
www.scd.sk