O súťaži 2020

Národná cena za dizajn je prestížna cena, ktorú od roku 1993 organizuje Slovenské centrum dizajnu. Vyhlasovateľmi súťaže sú Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a SCD. Udeľovanie Národnej ceny za dizajn je najvyššou formou ocenenia a prezentácie v tejto oblasti tvorivej činnosti v Slovenskej republike.

Do roku 2015 bola súťaž organizovaná bienálne za všetky oblasti dizajnu, no od roku 2015 je v nepárnych rokoch cena udeľovaná za produktový dizajn, v párnych rokoch za komunikačný dizajn.


Cieľom súťaže je:

• podporiť profesionálnu prácu tvorcov dizajnu a výrobcov v Slovenskej republike,

• podporiť uplatnenie slovenských dizajnérov, výrobcov a profesionálov pracujúcich v oblasti dizajnu v medzinárodnom prostredí, špeciálne v rámci Európskej únie,

• motivovať výrobcov v Slovenskej republike ku kontinuálnej spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi,

• podporiť rozvoj teórie dizajnu a odbornej publicistiky v tejto oblasti tvorivej činnosti,

• mapovať, dokumentovať a prezentovať vývoj dizajnu v Slovenskej republike.


Súťaž má 3 súťažné kategórie: 

Profesionálny dizajn

Produkty komunikačného dizajnu vyrábané pre konkrétneho klienta a uvedené do praxe v súlade s predmetom súťaže.

Študentský dizajn

V tomto roku súťaž hodnotí študentské projekty z oblasti komunikačného dizajnu,  ktoré vznikli na pôde vysokej školy s výučbou dizajnu v Slovenskej republike alebo počas štúdia alebo stáže na vysokej škole s výučbou dizajnu v zahraničí.
Predmetom hodnotenia sú predovšetkým projekty vytvorené pod vedením pedagógov ako semestrálne, bakalárske, magisterské a dizertačné práce.

Dizajn s pridanou hodnotou

Výsledky vlastnej iniciatívy autorov – profesionálov alebo študentov (bez objednávky klienta a bez zadania pedagógov), inovatívne dizajnové koncepty a prototypy, či výskumné projekty, ktoré vznikli mimo školského prostredia v súlade s predmetom súťaže. Komunikačný dizajn, ktorého významnou vlastnosťou je sociálna alebo ekologická funkcia, a ktorý podporuje myšlienky trvalej udržateľnosti a zodpovednosti dizajnérov a klientov.

Termíny NCD 2020:


Vyhlásenie súťaže: 1. 5. 2020

Registrácia online prihlášok a dokumentácie: 1. 5. – 1. 7. 2020 do 17.00

Online hodnotenie prác - 1. kolo: 8. - 20. 7. 2020


Zber prác na hodnotenie porotou: 27. 7. – 7. 8. 2020

Miesto zberu prác: SCD, Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava

Kontakt: produkcia_ncd@scd.sk, 0908784987


Hodnotenie práce porotou - 2. kolo: 12 - 13. 8. 2020
Vyhodnotenie súťaže: do 31. 8. 2020

Online výstava NCD 2020: https://ncd.scd.sk11. 11. 2020

Sprístupnenie výstavy (Hurbanove kasárne, Kollárovo nám. 10, Bratislava): 26. 11. 2020
Premiéra filmu o ocenených - vyhlásenie výsledkov súťaže: 10. 12. 2020

Vyhlasovatelia súťaže:
 
Ministerstvo kultúry SR, Slovenské centrum dizajnu
Organizátor:

Slovenské centrum dizajnu 
Generálny partner SCD:

J&T Banka
Hlavný partner SCD:

Antalis
Hlavný mediálny partner SCD: 

Designum

Web: http://ncd.scd.sk

FB: www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn
Instagram
YouTube

#scd

#ncd

#ncd2020

#design 


Štatút súťaže Národná cena za dizajn [pdf; 70 kB]

Súťažné podmienky NCD 2020 [pdf; 70 kB]

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov NCD 2020 [pdf; 78 kB]