Porota NCD 2018

 

Ayşegül İzer - členka poroty NCD 2018 Juraj Blaško - člen poroty NCD 2018 Eva Kašáková - členka poroty NCD 2018

Ayşegül İzer

*Istambul, Turecko. Od roku
2000 vedie vlastné štúdio.
Založila Emre Senan Design
Foundation. Je aktívna v oblasti
dizajnu – organizuje workshopy
a semináre, publikuje, vystavuje
a jej práce sú súčasťou viacerých
zbierok umeleckých múzeí.

 

 

Juraj Blaško

*Bratislava, Slovensko. Na Ka-
tedre vizuálnej komunikácie
VŠVU vedie Laboratórium apli-
kovaného dizajnu. Vo svojej
tvorbe sa venuje knižnému di-
zajnu, výstavnému dizajnu
a vizuálnej identite. V roku 2013
získal cenu poroty Národnej
ceny za dizajn za projekt Jed-
notná vizuálna identita štátnej
správy v SR. Pôsobí tiež v Únii
grafických dizajnérov Slovenska.

Eva Kašáková

*Bratislava, Slovensko. Pôsobí
ako grafická dizajnérka v Kunst-
halle Bratislava. Od roku 2012
spoluorganizuje festival o gra-
fickom dizajne a vizuálnej kul-
túre SELF. Špecializuje sa na
knižný a editoriál dizajn.

 

 

    
Kathrin Pokorny-Nagel - členka poroty NCD 2018 Marek Pistora - člen poroty NCD 2018 Sven Lindhorst-Emme - člen poroty NCD 2018

 

Kathrin Pokorny-Nagel

*Viedeň, Rakúsko. Od roku 1999
pracuje v MAK Wien, posledných
vyše 15 rokov má na starosti
Zbierku kníh a prác na papieri.
Vedie kurzy o histórii a techniky
tlače a súčasnom knižnom ume-
ní na Viedenskej univerzite.
Píše, publikuje a pripravuje vý-
stavy o knižnom umení a grafic-
kom dizajne.


 

Marek Pistora

*Praha, Česká republika. Jeden
z najvýraznejších CZK dizajné-
rov a typografov. V rokoch 2001
- 2008 bol art directorom týž-
denníka Reflex. Od roku 2011
spolupracuje so štúdiom Najbrt.
Pôsobí v časopise Živel a je tiež
členom Typo Design Clubu.

 

Sven Lindhorst-Emme

*Berlín, Nemecko. Od roku 2011
pôsobí v Berlíne, kde založil
svoje štúdio lindhorst-emme.
Venuje sa najmä grafickému di-
zajnu a typografii. Okrem pred-
nášania a vedenia workshopov,
vyučuje knižný dizajn a typo-
grafiu na Lette-Verein Berlín
a prednáša na Univerzite umení
v Berlíne. Je členom The Type
Directors Club v New Yorku.

       
Tomasz Bierkowski - člen poroty NCD 2018      

Tomasz Bierkowski

*Poľsko. Špecializuje sa na knižný
dizajn a dizajn vizuálnej identity.
Publikuje texty o typografii a vi-
zuálnej komunikácii, je autorom
kníh O typografii (On Typography)
a Type for Solidarity. Vedie work-
shopy a pôsobí na školách v Poľ-
sku aj v zahraničí.