Predplatitelia SR

Predplatitelia v rámci SR si môžu predplatiť časopis Designum na rok 2019:
Stačí poukázať na náš bankový účet sumu 6,-  € (do 31. 12. 2018) alebo sumu 12 € (od 1. 1. 2019)

  • poštovou poukážkou U
  • bezhotovostným bankovým prevodom

banka: Štátna pokladnica
číslo bankového účtu:  7000070238/8180  
IBAN: SK50 8180 0000 0070 0007 0238
SWIFT: SPSRSKBAXXX
Variabilný symbol 12342019 (pre rok 2019)
účel platby: Designum 2019

Predplatitelia v rámci SR si môžu zakúpiť časopis Designum z roku 2018:
prosím poukážte vyššie uvedeným spôsobom 12,- €
Variabilný symbol 12342018
účel platby: Designum 2018

UPOZORNENIE
Pre identifikáciu platby uskutočnenej bezhotovostným prevodom z vášho účtu je nevyhnutné,
aby ste nám zaslali informáciu o uskutočnení úhrady na marketing@scd.sk
Údaje musia obsahovať číslo účtu a presnú adresu, na ktorú budeme časopis doručovať.

 

Kontakty:

tel.: 02/ 204 77 319 - redakcia
tel.: 02/ 204 77 318 - marketing

e-mail: marketing@scd.sk