Štátny štatistický zber

SLOVENSKÝ DIZAJN V ČÍSLACH ZA ROK 2018

SLOVENSKÝ DIZAJN V ČÍSLACH ZA ROK 2018

Na základe poverenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky (viac informácií tu) začalo Slovenské centrum dizajnu v apríli 2019 so zbieraním dát k pilotnému štatistickému zisťovaniu v oblasti špecializovaných dizajnérskych aktivít. Cieľom štatistického zisťovania je doplniť sumár informácií aj za dizajnérske činnosti v rámci Slovenskej republiky, ktoré sú podstatné pri tvorbe koncepcií i stratégií v kultúrnej politike a taktiež pre potreby európskej štatistiky. Vďaka tomu, že ste vyplnili výkaz KULT 21-01 prispeli ste k zaujímavým zisteniam o dizajnérskych činnostiach na našom území. Doteraz získané výsledné sumárne dáta boli pretavené do prehľadového infoletáku, kde sú zaznačené sledované javy v číslach. Môžete sa dozvedieť napríklad koľko subjektov sa venovalo dizajnu na Slovensku v roku 2018, aké množstvo a aký typ produktov sa vyprodukovalo v danom období, ale aj aká čiastka sa vynaložila na financovanie dizajnérskych aktivít.

V sledovanom roku na Slovensku z celkového počtu 315 subjektov (tí, ktorí sa zúčastnili štatistického zisťovania) vykonávalo dizajnérsku činnosť 195 dizajnérov, resp. dizajnérskych štúdií (tí, ktorí výkaz vyplnili) čím celkovo vyprodukovali 9 229 produktov, z čoho 1 651 v kategórii produktového dizajnu a 7 578 diel z komunikačného dizajnu.

Rozdiely v počte zakladania dizajnérskych spoločností sú medzi jednotlivými krajmi pomerne veľké. Najväčšiu koncentráciu zaznamenalo západné Slovensko a to predovšetkým Bratislavský kraj s podielom 45% dizajnérskych aktivít. Na strednom Slovensku mal vedúce postavenie Žilinský kraj s 10% a na východnom Slovensku viedol Košický kraj s 9% z celkového počtu. Aj keď sa primárne mapovala aktivita na našom území netreba opomenúť ani reprezentáciu za hranicami Slovenska. Podľa zosumarizovaných dát sa na 386 domácich aj zahraničných podujatiach spolu odprezentovalo 853 diel dizajnu, pričom ocenenie z nich získalo 24 produktov. Konkrétne išlo o 12 diel z produktového dizajnu a 12 z komunikačného.

Na špecializovaných dizajnérskych činnostiach sa podieľalo približne 690 osôb, z toho 232 bolo žien. Štruktúra zamestnaných pracovníkov bola rôznorodá. Až 72 % zamestnancov v pracovnom pomere pozostávalo z odborných a umeleckých pracovníkov a až 80 % štruktúry tvorili pracovníci s vysokoškolskými titulmi.

SLOVENSKÝ DIZAJN V ČÍSLACH

SLOVENSKÝ DIZAJN V ČÍSLACH

Na základe analýzy dostupných údajov o príjmoch a výdavkoch bolo možné sledovať pôvod peňazí a ich využitie v prospech fungovania dizajnérskych aktivít. Celkové príjmy špecializovaných dizajnérskych činností predstavovali v roku 2018 sumu 10 584 270 eur, pričom hlavným zdrojom príjmov v celkovej výške 9 427 283 eur boli výnosy z vlastnej činnosti . Druhú najväčšiu príjmovú položku v sume 1 119 853  tvorili granty, dary a príspevky. Zvyšnú sumu 37 134 eur predstavovali príjmy a transfery na danú službu z iných činností spravodajských jednotiek. Na druhej strane celkové náklady na činnosť predstavovali 7 092 611 eur.

Ďakujeme, všetkým ktorí sa zúčastnili štatistického zisťovania.