Štátny štatistický zber

Štátny štatistický zber za rok 2018

Štátny štatistický zber za rok 2018

Štátny štatistický zber v oblasti dizajnu a multimediálneho priemyslu

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vykonáva každoročne dlhodobé štátne štatistické zisťovanie v oblasti kultúry prostredníctvom výkazov Kult. Štatistické zisťovanie sa riadi programom štátnych štatistických zisťovaní, ktorý zostavuje Štatistický úrad Slovenskej republiky v súčinnosti s MK SR na obdobie troch rokov. Program štátnych štatistických zisťovaní sa vydáva vyhláškou a je povinný pre špecifikované oblasti.
Vo februári 2020 sa spúšťa druhý ročník štátneho štatistického zberu KULT v oblasti multimediálneho priemyslu a dizajnu: Kult (MK SR) 20–01 o multimédiách a Kult (MK SR) 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach. Spracovateľom týchto výkazov je Slovenské centrum dizajnu (SCD), ktoré bude analyzovať zozbierané dáta.
Pripravili sme pre vás pár odpovedí na často kladené otázky. Ak sme vám ani takto nepomohli, obráťte sa na kontaktnú osobu v SCD. Prosím, dodržte konzultačné hodiny pre kontakt s verejnosťou: Pondelok – piatok v čase od 9.30 – 12.30.
Kontakt: 0915 697 581, statistika@scd.sk
Ak si myslíte, že sa vás štatistický výkaz týka, ale neboli ste kontaktovaní, prosím, napíšte nám na adresu: statistika@scd.sk

Často kladené otázky

Dostal/a som urgenciu, no nedostal/a som pôvodný mejl.
Je pravdepodobné, že pôvodná výzva skončila v spame. Urobte, prosím, nasledovné:
1. V prípade, že pôsobíte v danej oblasti a v roku 2019 ste činnosť v tejto oblasti vykonávali, vyplňte celý výkaz.
2. V prípade, že v danej oblasti pôsobíte, ale v roku 2019 ste činnosť v tejto oblasti nevykonávali, uveďte v bode 6 na strane „Informácie o spravodajskej jednotke“ „nevykonával v sledovanom roku“.
3. V prípade, že nepôsobíte v danej oblasti, vyplňte, prosím, vo výkaze na strane „Informácie o spravodajskej jednotke“ len prvé 3 body. V bode 3 uveďte „nepôsobí v oblasti špecializovaných dizajnérskych činností“ a stlačte tlačidlo „pokračuj“. Na nasledujúcej strane stlačte tlačidlo „uložiť“. Zo zoznamu spravodajských jednotiek štatistického zisťovania o špecializovaných dizajnérskych činnostiach budete vyradení.

Dostal/a som email ohľadom štatistického zisťovania. Je to oficiálna štatistika?
Overiť si, či vám prišla oficiálna výzva k skutočne vykonávanej štátnej štatistike, si môžete tu: Na tejto stránke nájdete aj formulár výkazu, aby ste sa mohli na vypĺňanie formulára pripraviť dopredu.
Podrobný popis ako formulár vyplniť, nájdete v metodických pokynoch, ktoré sú súčasťou formuláru. Pred vyplnením výkazu si metodické pokyny pozorne prečítajte. Výkazy si môžete prezrieť aj tu: Kult (MK SR) 20–01 o multimédiách, Kult (MK SR) 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach.

Nemám IČO – ako mám vyplniť formulár?
V prípade, že nemáte IČO, treba v príslušnom riadku vyplniť 9 núl, v prípade, že polia zostanú prázdne, výkaz vás nepustí na ďalšiu stranu.

Ak podľa definícií nevykonávam danú činnosť, čo mám robiť?
Otvorte si príslušný odkaz na vyplnenie výkazu, vyplňte identifikačnú stranu a tam, kde sa vás dotazník pýta na činnosť, vyberiete „Nevykonáva činnosť v danej oblasti“. Výkaz odošlete.

Dotazník ma nepustí na ďalšiu stranu, čo mám robiť?
Pravdepodobne ste nevyplnili všetky povinné údaje, ak vám niečo chýba, systém vás nepustí ďalej, pretože dotazník obsahuje povinné údaje nadväzujúce na seba v riadkoch. Napríklad: ak vyplníte údaj o počte diel v stĺpci 2, musíte vyplniť aj údaj v stĺpci 5 – 14, aspoň v jednom stĺpci. V prípade, ak nemáte žiadne náklady v stĺpci 5 - 14 uvediete nula. Chyby vám systém vypisuje červenou – väčšinou ide o súvislosť medzi riadkom 1 a 4, ktoré sú sčítacie pre uvedené stĺpce.

Ako vyplniť náklady na výrobu diela?
Náklady na výrobu diela sa týkajú financií, ktoré sú potrebné, aby dielo vzniklo. Tieto financie môžu pochádzať z verejných, vlastných (vlastný finančný vklad) alebo iných zdrojov (napr. záloha od klienta, pôžička). Ak máte vo vybranej kategórii uvedený počet diel, treba vyplniť aj náklady na ich výrobu. V prípade, že nevznikli finančné náklady na vznik diela, uveďte 1.

Čo je účelom štatistiky a ako sa použijú dáta?
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o špecializovaných dizajnérskych činnostiach a multimédiách na území Slovenskej republiky. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, tvorbu koncepcií a stratégii kultúrnej politiky a na medzinárodné porovnania. Cieľom je zvýšiť povedomie o dôležitosti dizajnérskych činností a multimédií na domácom i zahraničnom trhu, zistiť reálny stav domácej scény, zmapovať úspešnosť slovenských dizajnérov doma aj v zahraničí a dokázať, že oblasť umenia, kultúry, technológií a duševného vlastníctva má vysokú hodnotu a potrebuje podporu.
Sumárne očistené dáta (t.j. bez akejkoľvek možnej identifikácie subjektu v súlade s GDPR) budú spracované vo forme výročnej správy verejne dostupnej na stránkach MK SR. Očistené dáta budú slúžiť na reprezentačné účely EU štatistiky, na porovnávanie situácie v daných oblastiach v medzinárodnom kontexte a na iné odborné účely v záujme celej dizajnérskej komunity a scény multimédií.

Koho sa štatistika týka?
Štatistický výkaz sa týka všetkých právnických a fyzických osôb, ktoré podnikajú v oblasti špecializovaných dizajnérskych činností a multimediálnych činností.
Podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností, ktoré sú zahrnuté v štatistickom formulári (NACE) ide predovšetkým o tieto činnosti:
Kult (MK SR) 20–01 o multimédiách
58210 Nakladateľstvo v oblasti počítačových hier
62010 Počítačové programovanie
62020 Poradenstvo týkajúce sa počítačov
62090 Ostatné služby týkajúce sa informačných technológií a počítačov
63110 Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
63990 Ostatné informačné služby i. n.
72190 Ostatný výskum a experimentálny vývoj v oblasti prírodných a technických vied
Činnosť v oblasti multimédií v danom roku (2019) – týka sa spravodajských jednotiek, ktoré sa v rámci svojej činnosti identifikujú s aspoň jednou z nasledujúcich kategórií:
Herný priemysel/game industry,
Tvorba a vývoj digitálnych nástrojov a technológií v ponímaní softvér a technológie pre využitie vo všetkých oblastiach života
Multimediálny dizajn - tvorba a produkcia nielen estetického ale aj funkčného a softvérového riešenia
Webový dizajn
Multimediálne a interaktívne inštalácie s úžitkovým charakterom,
Motion design ako pohyblivý dizajn napríklad pre televízie, reklamu, konferencie.
Mediálne umenie/media art je špecifickou oblasťou umeleckej tvorby, ktorá sa vyvinula z kontaktu umenia digitálnych médií a z nových polôh vizuálneho umenia zameraného na diváka, interaktivitu
Virtuálna a rozšírená realita/Virtual and augmented reality ako oblasť, nie ako technológia, z hľadiska budúceho vývoja

Kult (MK SR) 21-01 o špecializovaných dizajnérskych činnostiach
7410 – Špecializované dizajnérske činnosti
9003 – Umelecká tvorba
Činnosť v oblasti špecializovaných dizajnérskych činností v danom roku (2019) – týka sa spravodajských jednotiek, ktoré sa v rámci svojej činnosti identifikujú s aspoň jednou z nasledujúcich kategórií:
Spravodajská jednotka vyberie oblasť/oblasti pôsobenia v oblasti špecializovaných dizajnérskych činností. Špecializovanými dizajnérskymi činnosťami sa rozumie produktový a komunikačný dizajn.
Zahŕňa nasledovné kategórie:
Dizajn nábytku – samostatne stojaci, zabudovaný, kancelársky, detský, záhradný nábytok; nábytkové, jedálenské a kuchynské zostavy; sedací nábytok, sedacie súpravy, stoly, skrine, knižnice, police, komody, pohovky, lavičky, mestský mobiliár.
Interiérový dizajn – sklo, keramika, svietidlá, stolovacie prvky, svietniky, vešiaky, vázy, stojany a iné.
Dizajn strojov a elektrických zariadení – stroje, strojné zariadenia, prístroje, náradie, biela a čierna technika, zdravotnícka technika, špeciálna elektronika, mobilné zariadenia, komunikačné zariadenia.
Dizajn dopravných prostriedkov – motorové a nemotorové vozidlá ako automobily, bicykle, kolobežky, trojkolky, pohybovadlá; športové vozidlá, špeciálne vozidlá; plavidlá; vzdušná doprava
Módny dizajn a šperk – odevy, obuv, módne doplnky, šperk, hračky a didaktické pomôcky – hračky, edukatívne a didaktické pomôcky.
Textilný dizajn – návrhy látok.
Dizajn multimediálnych produktov – návrh dizajnu (nie vývoj)
Iné druhy produktového dizajnu, ako napr. hudobné nástroje (elektrické a akustické hudobné nástroje); šport, hobby, športové náčinie; potreby pre cestovanie a expedície; doplnky k športovým a voľnočasovým aktivitám atď.
Dizajn vizuálnej identity/logotypu, dizajn komunikačnej kampane, dizajn informačného systému, dizajn pre digitálne média a pod. – samostatné logotypy, piktogramy, logotyp/identita firmy, spoločnosti, organizácie, logotyp/identita produktov a služieb, obalový dizajn, dizajn manuály, smernice, návody, plagáty, bilbordy, pútače, steny a iné komunikačné nosiče, kampane produktov, služieb, akcií.
Dizajn písma – dizajn autorského písma, typografiu, kaligrafiu, lettering – inovatívne a kreatívne použitie písma.
Knižný dizajn – knihy, časopisy, noviny, učebnice, katalógy, brožúry a pod., dizajn samostatných publikácií aj edícií.
Iné – napr. ilustrácia v kontexte komunikačného dizajnu, multimediálny dizajn v kontexte komunikačného dizajnu, vizuálnu komunikácia v priestore, experimentálne projekty v kontexte komunikačného dizajnu atď.