Tvorba nových obchodných modelov v odvetví dizajn – Bratislava, Košice a Banská Štiavnica – pozvánka

 

Tvorba nových obchodných modelov v odvetví dizajn – Bratislava, Košice a Banská Štiavnica – pozvánka

Cieľom interaktívneho podujatia so zameraním na rozvoj podnikania v odbore DIZAJN, je vniesť nový pohľad na fungovanie podnikateľskej činnosti a prepojiť dve oblasti podnikateľského života – talent a biznis. Jeho účelom je ponúknuť ľuďom z oblasti dizajnu, ktorí chcú naštartovať alebo zefektívniť už existujúce podnikanie, možnosť osvojiť si zručnosti v tvorbe alebo rozšírení svojho obchodného modelu, a teda prispieť k úspešnejšiemu presadeniu sa na trhu a k eliminácii chýb v podnikaní.
Vašimi lektormi budú Mgr. art. Michal Staško, ktorý pôsobí na Slovensku a v Českej republike. Dizajnu sa profesionálne venuje od roku 1996 v odboroch produktového dizajnu, tvorby interiérov a dizajnu nábytku. Je držiteľom ocenenia RedDot Design Award 2013 v kategórii produktový dizajn za dizajn výrobku 3k od firmy TULI. Ing. Marian Hains, riaditeľ IMH Consulting, ktorý sa od roku 1995 venuje konzultáciám, poradenstvu a tréningovým programom, zameraným na zvyšovanie efektivity a ekonomickej výkonnosti podnikov.
V Bratislave sa podujatie uskutoční 10. septembra 2019 (v utorok)  v čase od 10:00 do 15:30 hod., a to v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry na Trnavskej ceste 100 - na 6. poschodí, v Košiciach 12. septembra 2019 (vo štvrtok)  v čase od 10:00 do 15:30 hod. v priestoroch Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, Krivá 18 na 7. poschodí a Banskej Štiavnici 8. októbra 2019 (v utorok) v čase od 10:00 do 15:30 hod. vo Vzdelávacom a vedecko-výskumnom centre Banská Štiavnica, detašované pracovisko Fakulty architektúry STU v Bratislave Radničné nám. 2.

Žiadosti o účasť na podujatí pre fyzické osoby - podnikateľov a právnické osoby, ako aj postup prihlásenia, nájdete na webovej stránke. Podujatie je určené maximálne pre 15 účastníkov.

Program:
10:00 – 10:30 I Registrácia účastníkov
10:30 – 12:00 I DIZAJNÉR - PODNIKATEĽ Ekonomická teória obchodných modelov
12:00 – 12:45 I Obedná prestávka
12:45 – 14:15 I PODNIKATEĽ - DIZAJNÉR Fungujúce obchodné modely v dizajne
14:15 – 14:30 I Prestávka
14:30 – 15:30 I Moderovaná diskusia a individuálne odborné poradenstvo v oblasti tvorby obchodných modelov

KONTAKT: V prípade akýchkoľvek otázok sa obráťte na adresu kreativnepodujatia@siea.gov.sk. Ďalšie informácie o projekte, kreatívnych voucheroch a iných aktivitách projektu nájdete na našej stránke.
Viac o projekte vytvor.me sa dočítate aj tu.

Odborné podujatia sa realizujú v rámci Národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku, Podaktivity A.: Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v regiónoch a Podpora tvorby nových obchodných modelov a sieťovania podnikov KP v BSK. Kód projektu ITMS2014+ 313000J874.