Súťažné podmienky architektonicko-dizajnérskej súťaže "Kollárovo námestie"

Súťažné podmienky architektonicko-dizajnérskej súťaže "Kollárovo námestie"

Trvanie: 15. október 2012 - 10. december 2012
Miesto: Bratislava, Slovensko

Slovenské centrum dizajnu vyhlasuje neanonymnú architektonicko-dizajnérsku súťaž pre študentov VŠVU a FA STU v Bratislave s predmetom riešenia:
Architektúra a dizajn verejného priestoru - Kollárovo námestie v náväznosti na budúce kultúrne centrum Hurbanove kasárne, Bratislava-Staré mesto.
Súťaž je organizovaná v rámci medzinárodného projektu IDeALL (Integrácia dizajnu pre všetkých, podnázov projektu Spoločné aktivity pre netechnologické inovatívne iniciatívy, zamerané na používateľa), ktorého iniciátorom je Cité du Design v SaintEtienne a ďalšie zahraničné organizácie. 

Oficiálne súťažné podmienky

1. Organizačné zabezpečenie súťaže

1.1 Vyhlasovateľ
Slovenské centrum dizajnu

1.2 Partneri súťaže
Hlavná architektka Hl.mesta SR Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad
Magistrát Hl.mesta SR Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta architektúry STU v Bratislave

1.3 Sekretár súťaže
Nina de Gelder
tel.: +421 907 549 510
E-mail: nina.degelder@sdc.sk


2. Predmet, cieľ a účel súťaže
Slovenské centrum dizajnu vypisuje  verejnú neanonymnú súťaž na architektonicko– dizajnérske riešenie Kollárovho námestia ako súčasti budúceho kultúrneho centra Hurbanových kasární.
Súťaž je organizovaná v rámci medzinárodného projektu IDeALL (Integrácia dizajnu pre všetkých, podnázov projektu Spoločné aktivity pre netechnologické inovatívne iniciatívy, zamerané na používateľa), ktorého iniciátorom je Cité du Design v SaintEtienne a ďalšie zahraničné organizácie.

2.1Lokalita návrhu
Komplex Hurbanových kasární a jeho bezprostredné okolie - Mariánska, Miczkiewiczova a Dobrovského ulica a Kollárovo námestie – mestský priestor ukončenia Obchodnej ulice a park na Kollárovom námestí by mohli v budúcnosti tvoriť predpolie kultúrneho centra Hurbanových kasární a obohatiť mesto o novú kvalitu – popri obchodných, administratívnych funkciách v blízkosti areálov vysokých škôl by nové kultúrne centrum prinieslo do tejto časti mesta nový impulz aj pre kvalitu verejných priestorov.

2.2 Predmet súťaže
Predmetom súťažne je návrh riešenia týchto priestorov, zameraný na:
1/ architektonické riešenie Kollárovho námestia a jeho prepojenia s parterom Hurbanových kasární, ktoré môže zahrňovať aj zmenu organizácie dopravy
2/ dizajn mestského mobiliáru (lavičky, osvetlenie, odpadkové koše, informačné tabule, stánky atď...)
3/ grafické riešenie jednotného informačného-orientačného systému. Komplexný informačný systém by prepájal kultúrne centrum s  ďalšími kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami v jeho okolí (galérie, divadlá, školy, kiná, kluby, príp. reštaurácie, atď.).

2.3 Cieľ súťaže
Využitie Kollárovho námestia a priľahlého parku ako vstupnej brány do budúceho kultúrneho centra v Hurbanových kasárňach, kde sa predpokladá sústredenie  rôznych kultúrnych aktivít ako napr. kultúrny inkubátor, výstavná činnosť,  zbierkotvorná a prezentačná činnosť pre dizajn, ale aj  hudobná a divadelná  činnosť, kaviarne, reštaurácie, oddychové zóny, stretávanie sa rôznorodých  kultúrnych aktivít a ich prezentácia verejnosti, atď.

2.4Účel súťaže
Overiť a prehodnotiť riešený mestský priestor z hľadiska novej funkcie Hurbanových kasární ako kultúrneho centra a zhodnotiť významnú komunikačno - retailovú a  kultúrnu os Námestia SNP - Obchodnej ulice - Kollárovho námestia. Zohľadniť lokalitu ako kultúrno – obchodno – administratívne centrum a zatraktívniť mestský verejný priestor aj pre návštevníkov mesta.


3. Požiadavky na návrh a odporúčania súťažiacim
Dôležitou podmienkou predkladaných riešení je dodržiavanie princípu „dizajn pre všetkých“, t.j.  rešpektovanie čo najširšieho okruhu užívateľov, akceptovanie  požiadaviek a možností rôznych skupín obyvateľstva.
Obsahom návrhov môže byť napr.:
- námestie s parkom ako miesto oddychu pre obyvateľov - dizajn verejného priestoru s ťažiskom na parter                   
- vytvorenie podmienok pre osobnú, udržateľnú mestskú dopravu a jej parkovanie (peší, bicykle, elektromobily, atď...)                          
- informačný bod hlavného mesta (napr. multifunkčný prenosný stánok)
- koncept grafického informačného systému tejto lokality, zameraný na  kultúrne aktivity, oddychové a rekreačné, ktorý by sa dal v budúcnosti prepojiť  aj s aktivitami v Hurbanových kasárňach.
Účastníci súťaže môžu  v zmysle špecifikácie súťažných podmienok predkladať návrhy jednotlivých prvkov alebo komplexného riešenia územia ako výsledok tímovej spolupráce architekt - dizajnér - grafický dizajnér. Spolupráca v tímoch je vítaná, ako aj kreativita hľadania nových tém a ich riešení v mestskom prostredí, ktoré nemusia byť finančne náročné (recyklácia a pod.).


4. Účastníci súťaže
Súťaž je vypísaná pre študentov architektúry, dizajnu a vizuálnej komunikácie Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave a Fakulty architektúry STU v Bratislave. Súťaž je otvorená aj iným katedrám a ateliérom spomínaných dvoch vysokých  škôl.


5. Súťažné podklady
5.1 Text súťažných podmienok
5.2 Snímka z mapy územného plánu (prezentácia v pdf, str. 5)
5.3 Letecká snímka s vyznačeným územím (prezentácia v pdf, str. 6)
5.4 Fotografie zo stanovíšť (príloha k  prezentácii)
5.5 Mapové podklady Kollárovho nám., v dwg formáte, uložené v programe Autocad 2006


6. Požadovaný rozsah a obsah súťažného návrhu
Návrh v elektronickej podobe CD, DVD vo formáte JPG a PDF, nátlačok plagátu vo formáte 70 x 100 cm, určený pre výstavné účely.   
Každý plagát musí obsahovať nasledovné údaje:
Meno a priezvisko autora, škola, študijný odbor, meno pedagóga. Súčasťou plagátu môže byť  stručný  popis návrhu, jeho špecifiká, použitý materiál a pod.


7. Kritéria hodnotenia
- komplexnosť riešenia
- rešpektovanie zásad "dizajnu pre všetkých"
- kreativita, funkčnosť, inovácia.


8. Porota
Súťaž vyhodnotí 5 členná porota zložená zo zástupcov SCD a partnerov súťaže.
Mgr. Katarína Hubová, Slovenské centrum dizajnu
Dipl. Ing. Peter Gero, magistrát Hl. mesta Bratislavy
prof. Stanislav Stankoci, akad. mal. Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD., Fakulta architektúry STU
Mgr. Art., ArtD Pavel Masopust


9. Ceny pre účastníkov súťaže
V súťaži budú udelené štyri ceny bez poradia. Tri poskytne Slovenské centrum dizajnu vo výške 300 EUR a jednu Magistrát mesta Bratislavy – odmena Hl. architektky vo výške 200 Eur.
SCD vyplatí  finančnú odmenu výhercom na základe uzavretej Autorskej zmluvy.  
Odmena Hl. architektky môže byť pridelená k niektorému z víťazných miest alebo samostatne.


10. Zverejnenie a propagácia výsledkov súťaže
- Výstava ocenených a vybraných návrhov doma i v zahraničí (Saint Etienne na bienále dizajnu  a v ďalších krajinách zúčastnených na projekte IDeALL)
- Publikovanie výsledkov a propagácia víťazných návrhov v médiách a časopise Designum


11. Základné termíny súťaže
Dátum vyhlásenia súťaže: 15. október 2012
Uzávierka prihlášok do súťaže: 22. október 2012
Uzávierka súťaže: 10. december 2012


Prihlášky do súťaže posielajte na adresu:
katarina.hubova@scd.sk
nina.degelder@scd.sk
V prihláške je potrebné uviesť: meno a priezvisko autora, škola, pedagóg, predmet riešenia.


12. Časový harmonogram súťaže
Začiatok októbra 2012: prezentácia projektu IDeALL a predstavenie súťaže s diskusiou – pre študentov VŠVU a FA STU
5. – 6. november 2012: spoločná prezentácia prihlásených súťažných prác  a workshop s expertom na Dizajn pre všetkých z nadácie Design for All Foundation, Francescom Aragallom.
10. december 2012: ukončenie súťaže
január 2013: zasadnutie poroty (jeden deň v týždni od 14. do 18.1.2013) a  vyhodnotenie súťaže, vyhlásenie výsledkov a prezentácia víťazných návrhov v priestoroch magistrátu mesta Bratislavy.


13. Spôsob a miesto odovzdania súťažných návrhov
Súťažné návrhy je možné odovzdať osobne, alebo poštou vyhlasovateľovi súťaže v uzavretom obale pri zachovaní ustanovení týchto Súťažných podmienok
do 16:00 hod., 10. decembra 2012 na adresu:
Slovenské centrum dizajnu ,
Jakubovo nám. 12,
814 99 Bratislava
Mgr. Katarína Hubová


14. Záverečné ustanovenia
Podpisom prihlášky prihlasovateľ potvrdzuje súhlas so spôsobom vystavenia, propagácie a bezplatným rozširovaním prihlásených návrhov alebo s ich sprístupňovaním verejnosti ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít.

Organizátori si vyhradzujú právo cenu neudeliť.

ikonka PDF Súťažné podmienky Kollárovo námestie ako súčasť kultúrneho centra Hurbanových kasární

 

Prílohy:

Pripájame mapové podklady Kollárovho nám., v dwg formáte, ktoré sú uložené v programe Autocad 2006.
Ak nemáte Autocad a chcete si pozrieť súbory, môžete na ich otvorenie použiť program Autodesk DWG.
Tento program si môžete stiahnuť tu:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/item?siteID=123112&id=9078813

ikonka DWG mapové podklady 1 Kollárovho nám., v dwg formáte

ikonka PDF mapové podklady1 Kollárovho nám., v pdf formáte A2

ikonka DWG mapové podklady 2 Kollárovho nám., v dwg formáte

 ikonka PDF mapové podklady2 Kollárovho nám., v pdf formáte A2

 ikonka PDF Prezentácia Kollárovo námestie ako súčasť kultúrneho centra Hurbanových kasární

 

Bratislava október 2012

 

ikonka PDF oficiálne súťažné podmienky