Workshop k súťaži "Kollárovo námestie"

Workshop k súťaži "Kollárovo námestie"

5. a 6. novembra 2012 v priestoroch Fakulty architektúry STU sa konal workshop k súťaži „ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU - Kollárovo námestie v nadväznosti na budúce kultúrne centrum Hurbanove kasárne“. Súťaž vypísalo Slovenské centrum dizajnu dňa 15. októbra 2012.
Workshop bol pod vedením Francesca Aragalla, prezidenta organizácie Design for All Foundation, medzinárodne uznávaného experta na DIZAJN PRE VŠETKÝCH.

Workshop sa organizoval pre študentov Fakulty architektúry STU a Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, architektov, dizajnérov a grafických dizajnérov, zapojených do súťaže, pre lepšie pochopenie problematiky Dizajnu pre všetkých. Dodržanie princípov tohto prístupu k dizajnu je podmienkou predkladaných riešení a jedným z hodnotiacich kritérií pre porotu, ktorá bude návrhy študentov posudzovať.

Workshop pod vedením Francesca Aragalla, prezidenta organizácie Design for All Foundation

V prvý deň workshopu dostalo 35 študentov otázky, prečo pracovať s týmto verejným priestorom a kto je jeho užívateľom dnes a v budúcnosti? Pri práci na zadaní sa dozvedeli mnohé prípady riešenia verejných priestorov z celého sveta, príklady dobrej praxe ako aj chyby, ktoré sa bežne robia. F. Aragall pripravil pre študentov prednášku na tému Architektúra a dizajn vo verejnom priestore, v rámci ktorej okrem iného predstavil svoju metódu zameranú na užívateľa, tzv. H.U.M.B.L.E.S., metódu na implementáciu dizajnu pre všetkých. Slovo HUMBLES reprezentuje 7 fáz – krokov pre progresívny prístup pri navrhovaní služby alebo produktu.

Slovo HUMBLES je akronym, a teda každé písmeno určuje jednu fázu:
H – (Highlight Design for All Opportunities) Dôraz na príležitosti
U – (User Identification) Identifikácia užívateľa
M – (Monitor Interaction) Sledovanie interakcie
B – (Breakthrough Options) Významné možnosti
L – (Layout Solutions) Dispozičné riešenia
E – (Efficient Communication) Efektívna komunikácia
S – (Success Evaluation) Vyhodnotenie úspechov

V knihe Universal Design autori Francesc Aragall a Jordi Montana hovoria, že „Dizajn pre všetkých sa snaží o prostredia, produkty a služby, ktoré sú prispôsobené potrebám a prianiam všetkých ľudí, bez ohľadu na ich vek, pohlavie, schopnosti, kultúru, hodnoty, sexuálnu orientáciu, atď.“ (Aragall, F., Montana, J.: UniversalDesign, The HUMBLES MethodForUser-CentredBusiness).

Lektor v rámci workshopu sa so študentmi bližšie zaoberali hlavne užívateľom verejného prostredia. Pri implementácii princípov dizajnu pre všetkých je potrebné myslieť na užívateľa v tom najširšom zmysle – človek bez zdravotného obmedzenia, človek na vozíku či človek vodiaci psa. F. Aragall hovoril o potrebe spolupráce medzi verejným a súkromným priestorom a občanmi, aj o tom, že považuje za správne uznávať rozdiely a uctievať to, čo máme spoločné.

Druhý deň workshopu F. Aragall individuálne a v tímoch konzultoval konkrétne otázky k jednotlivým návrhom súťažiacich. Otázky sa dotýkali rôznych oblastí – technologické, materiálové, otázky riešenia dopravy, atď.

Súťaž „ARCHITEKTÚRA A DIZAJN VEREJNÉHO PRIESTORU - Kollárovo námestie v nadväznosti na budúce kultúrne centrum Hurbanove kasárne“ uzávierku dňa 10. decembra 2012. V januári 2013 zasadne porota a študentské návrhy sa prostredníctvom výstavy v priestoroch Magistrátu mesta Bratislava predstavia širokej verejnosti.

pohľad na Kollárovo námestie,  Bratislava

Súťaž je organizovaná v rámci medzinárodného projektu IDeALL (Integrácia dizajnu pre všetkých, s podnázvom Spoločné aktivity pre netechnologické inovatívne iniciatívy, zamerané na užívateľa), ktorého hlavným koordinátorom je Cité du Design v Saint-Etienne a ďalšie zahraničné organizácie.

Partneri súťaže:
Hlavná architektka hl.mesta SR Bratislavy Ing. arch. Ingrid Konrad
Magistrát hl. mesta SR Bratislava
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Fakulta architektúry STU v Bratislave